ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకమ్ – single subtle force holding everything together

May 9, 2016

బ్రహ్మాణ్డే యస్య జన్మోదితముషసి పరబ్రహ్మముఖ్యాత్మజస్య
ధ్యేయం రూపం శిరోదోశ్చరణపదజుషా వ్యాహృతీనాం త్రయేణ ।
తత్సత్యం బ్రహ్మ పశ్యామ్యహరహమభిధం నిత్యమాదిత్యరూపం
భూతానాం భూనభస్స్వః ప్రభృతిషు వసతాం ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకమ్ ॥ 9

—శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితశ్రీమదాదిత్యస్తోత్రరత్నమ్

In the universal egg, whose birth makes rise of light, emerging foremost of supreme brahman
the form of meditation, whose head, arms and feet are three vyAhRtis (svaH – heaven, bhuvaH – space, bhUH – earth)
THAT TRUTH; brahman – I behold. whose names are ahaH – day and aham – i, eternal form of sun
of the beings occupying earth, space and heaven and flourishing, the single subtle life-force!

Lets put it together:-

I always see and behold that supreme truth, single subtle life force of all beings described as “aham i.e, I” by everyone, the form of meditation whose head is heaven, arms are the space and feet is the earth, which is the first born of the supreme brahman in the beginning of emergence i.e., dawn, within this universal egg (brahmaNDa)! is the form of Aditya i.e, SUN.

— 9th Sloka of Srimad Aditya stotra ratnam authored by Srimad appayya dIkshita – a great scholar of 16th century. 

full stotra: http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_navagraha/AdityastotraAppayaDixit.html


పఞ్చరత్నస్తుతిః

May 5, 2016

యద్భ్రూభఙ్గైకవశ్యా విధిహరిగిరిశఖ్యాతిదాః శక్తికోట్యో
యద్భృత్యా దేవదేవాః సకలభువనగాః సంనియచ్ఛన్తి విశ్వమ్ ।
యల్లిఙ్గం సర్వదేవాసురమనుజముఖైరర్చ్యతే విశ్వరూపం
తస్మై నిత్యం నమస్యాం ప్రవితనుత పరబ్రహ్మణే శఙ్కరాయ ॥ ౪॥

— from శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితసార్వభౌమైః విరచితా పఞ్చరత్నస్తుతిః


 यद्भ्रूभङ्गैकवश्या विधिहरिगिरिशख्यातिदाः शक्तिकोट्यो
यद्भृत्या देवदेवाः सकलभुवनगाः संनियच्छन्ति विश्वम् ।
यल्लिङ्गं सर्वदेवासुरमनुजमुखैरर्च्यते विश्वरूपं
तस्मै नित्यं नमस्यां प्रवितनुत परब्रह्मणे शङ्कराय ॥ ४॥

yat bhrU bhanga eka vaSyA vidhi hari giriSa khyAtidAH SaktikOTyO
yat bhRtyA dEvadEvAH sakala bhubanagAH samniyacchanti viSvam
yat lingam sarva dEva asura manuja mukhaIH arcyatE viSvarUpam
tasmai nityam namaSyAm pravatanuta parabrahmaNE SankarAya

whose single wink of eyebrow commands the creator, maintainer and destroyer known to be enormously powerful;
whose attenders are gods of gods controlling activities of multiple universal globes
whose image is being praised by all godly, celestial & human beings in their respective voices as the universal form;
for THAT supreme brahman Sankara I always bow down stretching forward.

— From Appayya dIkshita’s pancaratna stuti on the occasion of chaitra mAsa SivarAtri of SrI durmukhi year.

స్కందచరిత్ర – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

April 29, 2016

తపో వేదాశ్చ విప్రాశ్చ
జ్ఞానం చ బ్రహ్మ సజ్ఞితమ్ |
తేభ్యో హితత్వాత్ బ్రహ్మణ్యః

tapas – austerity, vedas – divine scripture, vipras – knowledgeable persons, jnanam – supreme knowledge — All these are indicated by the word “brahma”

benefactor of those is “brahmaNya” — Hence the subrahmaNya is the supreme lord alone.

మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజామభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః |
నృణామంత్యజానామపి స్వార్థదానే  గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే ||

There are dieties or gods who bestow desires of their devotees and sages. But I do not know of a lord who blesses those who are born in the lowest classes (like tribals) other than the lord guha i.e., surahmanya.

–From Sankara bhagavatpAda AcArya’s subrahmaNya bhujanga prayAta stotram;  quoted in skanda caritra by SrI Ganapati saccidAnanda Swamiji….

An analysis of allies

April 28, 2016

Ninth chapter of seventh book of artha SAstra deals with agreements related to allies – mitra sandhi

In joint efforts if the gain is allies, wealth, land/territory then latter is beneficial than the former. i.e., if we gain territory it will eventually give the wealth and allies; if the wealth is gained, allies can be gained automatically.

An agreement that is made to gain allies is called mitra sandhi. Lets now take a look at allies.

Is it better to have a permanent allay who is not amenable or a temporary allay who is amenable? Earlier teacher’s opinion is to have a permanent allay but “No” says kauTilya it is better to have a temporary allay who is helping. Helping verily the nature of a friend. is it not?

Is it better to have a temporary allay who is giving a big benefit or one who is permanent but gives continuous small benefit? Earlier teachers opted the first one. But kauTilya prefers the one who is permanent and provides continuous small help.

Is it better to have a powerful but slow to respond allay or not so powerful but quick responding allay? Earlier teachers felt the powerful even slow responding is better. But, kauTilya opts for the second as the help needed should come quickly when needed.

Is it better to have an allay who gives support in the form of army or one who provides help in the form of money? It is better to have one who help in the form of money.

Is it better to have one who provides money or one who provides his territory? It is better to have one who lets us use his territory – it is the opinion of kauTilya.

So,

nityam, vaSyam, laghUtthAnam, pitRpaitAmaham mahat
advyadhyam, ca iti sampannam mitram shaDguNam ucyatE 

permanent, amenable, quickly responding, acquainted by father and forefathers, powerful, unsplittable are the six qualities that are required in a best friend. 

Of the allies, one who is friendly only with the vijigIshu is true friend. One who neither helps vijigIshu nor the opponent is the neutral friend. One who helps both vijigIshu and the opponent is a dual friend.

But,

kAraNAkAraNadhvastam karaNAkAraNAgatam
yO mitram samapEkshEta sa mRtyumupagUhati 

An allay who distanced himself for some small reason or for no reason and comes back for some reason or with no reason – allowing such an allay into the circle is inviting death for a vijigIshu

Finally  consider the greater benefit even after a wait of long time which is certain is better than the small benefit that comes quickly even though it is certain. But if greater benefit is uncertain one should consider looking for a small benefit that is certain and quick.

Hence, understanding the “friends”, one should consider the one’s own fulfillment of needs and then enter into the agreements with friends.

తల్లివిన్కి

April 18, 2016

నిండారు నోరిమి నిబ్బరికంబు
మాటనిల్కడ తన్వి మంచినడువడి
గుండెబిగువు కల్పుగోలుతనమ్ము
తాల్మి దొఱగఁ బోని దక్కోలు బ్రతుకు
అవిటులఁ బిల్లల నరగడంబులను
నొప్పించకెప్పుడున్ బ్రోచెడి నేర్పు
జంజాటమెడిలి పీచమెడసి మిగుల
నడఁకువతోడుత నందరి పట్ల
నడచుచుఁ ద్రాగక నంజుడు దినక
చదువుగోటునఁ దెగ సాఁగక పనికి
మాలిన కోర్కులం బడయక లేని
పోని తలంపులఁ బొరయక తనకుఁ
గలదాని తోడుతన్గడుఁ దన్విఁ బొంది
పాటించి మైవంచి పాటున కోర్చి
కూడు గుడ్డలు కూర్చుకొని తోటి పాటి
వరలతోఁ గూడి వంతు పంచు కొని
క్రుంగు పొంగులు మానుకొని రేపుమాపు
లిమ్ములఁ గుడ్చువాఁడే తల్లివిన్కి
గిడియతోఁ జాటఁదగిన మొనకాఁడు

— శ్రీమద్ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసు, తల్లివిన్కి కుదురు నుంచి

Notes: tallivinki is a pure Telugu vivRti by srimad Adibhatta nArAyaNa dAsu of SrI lalitA sahasranAma stotram found in brahmANDa purANam.

Above is a list of prerequisites for the person studying and propagating the 1000 secret names of mother goddess SrImAtA the supreme mother.

“full of patience, compassion, truthfulness, righteous behaviour, friendliness, endurance, helpful towards weak, detachment from world, gentleness, away from habits of drinking and eating meat, away from useless desires, not entertaining useless thoughts, (i.e, internal and external sense control), contended with what is there, steadfast in performing duties, hard working, sharing what is there with others around, who is neither depressed nor raised, balanced one — is eligible for study and promotion of the knowledge heard about the mother, the supreme reality!”

jaya EkAdaSi of SrI manmatha year

February 17, 2016

As we reach the eve of jaya EkAdaSi of SrI manmatha nAma samvatsara, it marks 173rd EkAdaSi upavasa with complete understanding of the subject called SELF beyond all objects and their symbolic expressions.

By ever flowing grace of guru, continuing spiritual saadhana. The year passed and calendar changed since the last post http://prasadchitta.blogspot.in/2015/01/first-ekadasi-of-sisira-rtu-again.html 

Spiritual work by unlimited grace of swami: 

  1. ulladu nArpadu i.e., 40 verses on reality of bhagavan ramaNa maharshi on Medium – https://medium.com/upadesa-saram/saddarsanam-prarthana-5da651b8c26a
  2. A short talk on Srimad bhagavad gIta on Gita jayanti 2015 at Hamsa Ashramam

om tat sat

defensive reaction of "attacked" & special allies

January 15, 2016

Eight chapter of seventh book of artha SAstra deals with two aspects of foreign policy.

yAtavya vRttiH – When multiple opponents are joining together to attack the king then one should understand the reasons for such an alliance between the opponents. Then the strategy is to either split that alliance by creating differences between the parties or defect one key member in opposition alliance by:

  1. offering double the benefit or 
  2. by highlighting the adverse consequences of war like vyaya – expenditure, pryAsa – exertion, pratyavAya – adversity, parOpakAra – helping others to prosper that can turn dangerous, and SarIra bAdhA – physical pain of war.

anugrAhya mitra visEshAH – There are some special types of allies or friends circle. When dealing with them in terms of making agreements and sharing profits. They can be favored more due to special nature:

They are:

  1. SakyArambhi – One who takes up the responsibility to do something only when he is capable of achieving result
  2. kalyArambhi – One who takes up defect-less endeavors.
  3. bhavyArambhi – who carries out actions keeping the long term future in mind. 
  4. sthirakarma – one who firmly determined to achieve. 
  5. anurakta-prakRti – one whose subordinates are pleasantly obedient and loving. 

There are various other situations and considerations of breaching previous agreements in favor of new ones. But simple conclusion is:

समे हि लाभे संधिः स्याद्विषमे विक्रमो मतः ।
सम हीन विशिष्टानामित्युक्ताः संधिविक्रमाः ॥

If the profit between equals is equal then sandhi – agreement. If not then conflict; considering the special cases! 

Thus on this auspicious makara Sankaranti day, we reach the end of chapter 8 of book 7 that covers 114 and 115 topics in the 106th division when counted from the first without special book divisions of artha SAstra. 

సాంబ ఏకః సహాయః

January 8, 2016

సంతః పుత్రాః సుహృదయుతవా సత్కళత్రం సుగేహం
విత్తాధీశప్రతిమ వసుమాన్ కోభవీతు ప్రకామం
ఆశాస్వాస్థా అమృతకిరణాస్పర్ధికీర్తిచ్చటావా
సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబ ఏకః సహాయః

Listen the sAmbAshTakam:
http://www.shaivam.org/gallery/audio/sanskrit/sk_sambashtakam.mp3

Great sons, wonderful friends, good wife, beautiful house
wealth equivalent of kubera, all desires fulfilled,
healthy and fit, glory spreading like bright rays of moon
all these are useless at the time of death. Only the supreme lord (samba) comes to rescue. 

— Sri manmatha year mArgaSIrsha mAsa SivarAtri today….. 

శుచిః – Holy and purifying

December 9, 2015

శుచిః భూమిగతం తొయం శుచిః నారీ పతివ్రతా |
శుచిః క్షేమకరో రాజా సంతోషీ బ్రాహ్మణః శుచిః ||

शुचि र्भूमिगतं तोयं शुचि र्नारी पतिव्रता ।
शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥

Holy and purifying is the water underground. Woman, devoted to her husband is holy.
King, who protects is a purifier; and a contended & happy brahmaNa is holy.

 — Attributed to chANakya on the occasion of most purifying kArTIka mAsa SivarAtri…. 

ఈశ్వరేచ్చ

December 5, 2015

भ्रमन्वनान्ते नवमञ्जरीषु
न षट्पदो गन्धफलीमजिघ्रत् ।
सा किं न रम्या स च किं न रन्ता
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥

వనంలో కొత్త లతల మధ్యలో సంచరిస్తున్న తుమ్మెద పక్కనే ఉన్న సంపెంగ ను ఆఘ్రాణించలేదు. ఆ పుష్పం రమ్యమైనది కాదా? లేక తుమ్మెదకు పుష్పం లో రమించడం తెలియదా? (రెండూ కాదు) కేవలం ఈశ్వరేచ్చ బలీయమైనది. 

bhraman vanAntE nava-manjarIshu
na shaTpadH gandha-phalIm ajighrat
sA kim na ramyA sa ca kim na rantA
balIyasI kEvalm IsvarEcchA

A bee roaming in the garden with lot of new flower creepers,
it did not smell the best smelling sampangi flower;
Is that flower is not enjoyable? Nor the bee do not know to enjoy?
(NO) most powerful is the wish of Iswara!