పోతనామాత్యుని పేదఱికము

పోతనామాత్యుడు ఎంత పేదఱికము అనుభవించియు రాజులం బొగడ నొల్లక కేవల కర్షకుండై తన కాలమంతయు గడపెను.

ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి పురంబులు వాహనంబులున్
సొమ్ములు గొన్ని పుచ్చుకొని చొక్కి శరీరము వాసి కాలుచే
సమ్మెటపోటులం బడక సమ్మతితో హరి కిచ్చి చెప్పె నీ
బమ్మెరపోతరాజొకఁడు భాగవతంబు జగద్ధితంబుగన్

శ్రీనాధుడు పరిహాస పూర్వకము గా “హాలికులు సుఖమున్నారా?” అని అడుగగా

బాలరసాలసాలనవపల్లవ కోమల కావ్యకన్యకం
గూళల కిచ్చి యప్పడుపుఁగూడు భుజించుటకంటే సత్కవుల్
హలికులైన నేమి గహనాంతరసీమలఁ గందమూలకౌ
ద్దాలికు లైన నేమి నిజదారసుతోదర పోషనార్ధమై.

అందుకే కళను అమ్ముకో కూడదు…. మన కౌశలాన్ని భగవంతునికి అర్పించాలి

Advertisements

One Response to “పోతనామాత్యుని పేదఱికము”

  1. shakeher Says:

    mee sekaranalu chaala bagunayi prasad garu….nice work

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: