Archive for January, 2009

గురువు – శిష్యుడు

January 29, 2009

వేదవిదుడు, పాపరహితుడు, కామనారహితుడు, బ్రహ్మవిదులలో శ్రేష్ఠుడు, బ్రహ్మనిస్ఠుడు, ఇంధనం లేని అగ్ని లా శాంతుడు, అవ్యాజ కరుణా సముద్రుడు, శరణాగత సుజనులకు మిత్రుడు యైన వాడే నిజమైన గురువు.

మోక్షకామి, విధేయుడు, ప్రశాంతచిత్తుడు, శమదమాది గుణాన్వితుడై తనను శరణు వేడిన వానికి గురువు కేవలం అనుగ్రహమాత్రంచే తత్త్వోపదేశం చేస్తాడు.

అజ్ఞానాంధకారాన్ని నిర్మూలించి, సాక్షాత్కార కమలాన్ని వికసింపజేసే విష్ణుస్వరూపుడే గురుదేవుడు. ఆ గురు భాస్కరునిచే నా మనస్సనే ఆకాశం వెలుగు నొందినది.

–శంకర భగవత్పాదుల వారి శంకర ఉవాచ నుంచి

శ్రీ సర్వధారి నామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ తదియ గురు వారం

Hardware and Software

January 27, 2009

The Existence (sat) is hardware and the consciousness (cit) is software.
Software is nothing but a specific arrangement. It exists everywhere.

This is an attempt to draw some parallels between the Universe and the digital electronics, computers and the Internetworked world.

Due to the arrangement of their own structure, all the materials can be classified as “conductors” or “insulators” or “semi-conductors” a specific material’s capability to conduct or insulate the electricity itself is called the software with respective to the electricity (Purusha of Samkhya Darasana)

In PN junction diode we can see the manifestation of the most basic logic – consciousness of direction of electron flow. – This can be treated as the basis for all the manifestation. (Prakruti of Samkhya Darsana)

With this basic diode, a transistor can be made. Following on we can construct the “OR”, “AND” and “NOT” logic gates. (the GUNAS of Samkhya Darsana)

Based on the three basic logic gates, an Universal Gate like a NAND or NOR gate is built. Using the universal logic gate (SPACE) and a synchronizing clock signal (TIME) a microprocessor is built. This consists of registers (memory), a control unit, an arithmetic and logic unit(ALU) and the bus which allows the movement of the data and address bits. The subtle essence of each of these components can be called as tanmatras of Samkhya and their physical implementation could be termed as the mahabhutas (pancha bhutas).

The same microprocessor could be used as a controller of Input and Output devices such as serial and parallel ports, disk drives, printers, scanners etc., of various types – these are called indriyas (5 jnana indriyas and 5 karma indriyas)

A specific installation of I/O devices, a central processing unit with a version of BIOS (Ego) is a personal computer. This is a human body. This is an aggregate of hardware, software and powered by the electricity from a suitable power supply…..

This could be powered up in the full mode where all the devices are connected to the internet (the waking state), or all the internet is disabled and runs as standalone mode running an already downloaded game software (the dreaming state) or hibernate state (the deep sleep state)

Depending on the OS loaded, it will be either a Windows or Mac or Linux or any other flavor of computer, depending on the memory installed, clock speed, hard disk space etc., it is small or great. Essentially all that it is doing is processing the data…. taking it from the input device, doing something according to the loaded software (like DNA of human body) and putting it on to the output device. In the memory it holds several objects in different states – they are all REAL (as they were presented to the input devices – indriyas) takes decisions, gets into evolving the software to the next better version. In this process the software evolves to all GOOD and BAD software.

All this is nothing but the electricity or the electric signals in their specific arrangement. It is the same existence of the consciousness everywhere.

It is impossible to separate hardware and software.

The atom is an atom due to the arrangement of its constituent parts – protons, neutrons and electrons. There is software within the atom.

A cell in the human body also functions due to the software of DNA within itself

The whole Universe along with its own natural arrangement as a “single WHOLE” is the ultimate reality.

Knowledge of Ignorance (AVIDYA)

January 15, 2009

Ignorance (avidya) is not a mere word pointing out the absence of knowledge.

a-vidya has to be understood as the word a-mitra (non-friend).

The word amitra is not a mare word representing absence of a friend. It is pointing out that existence of a foe, enemy.

Ignorance is a (no*)thing (pl. refer to “Thing, Word and Idea” post below to get an idea of what is a thing) as real as the world appearance, which causes the world appearance.

Saadhana (conscious effort) is required to identify this “Ignorance (avidya)” and dissolve it completely thereby purifying and fine tuning the internal instrument (anthakarana) to receive the ever present infinite light & bliss of Atma (vidya) and realize it.

Om Tat Sat.

విజయ రధం

January 9, 2009

రామ రావణ సంగ్రామ క్షేత్రం
రావణుడు కవచం, బ్రహ్మ దేవుడు ఇచ్చిన అస్త్రం, రధంతో రణరంగంలో అడుగుపెట్టాడు.
శ్రీ రామచంద్రుడు కూడా సమరాంగణంలో నుంచున్నాడు. రామచంద్ర ప్రభువుకి రధం లేదన్న విచారం విభీషణుడి మనసుని కలచి వేసింది.
వెంటనే
“ప్రభూ, తమకు రధం లేదు; కవచం లేదు; పాదరక్షలు కూడా లేకుండా నేల మీద నిల్చున్నారు. కాని విరోధి ఐన రావణుడు రధం మీద వచ్చాడు. బలవంతుడు కవచధారి కూడా. రావణుడి పై విజయం సాధ్యమా?”

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ రామచంద్రుడు ఇలా అన్నాడు:
“మిత్రమా, విజయాన్ని అందించే రధం ఏ విధం గా ఉంటుందో విను. విజయరధానికి శౌర్యధైర్యాలు చక్రాలైతే సత్యశీలాలు జెండాలుగా భాసిస్తాయి. బలం వివేకం ఇంద్రియ నిగ్రహం పరోపకారం ఈ నాలుగు ఆ రధానికి అశ్వాలు. ఈ గుర్రాలను రధానికి పూన్చడానికి ఉపయోగించే రజ్జువు క్షమ దయ సమత్వాల ముప్పేటల సమన్వయము తో తయారవుతుంది. ఇక దైవ సంస్మరణే చతురుడైన సారధి. వైరాగ్యమే డాలు, సంతోషం ఖడ్గం, దానం పరశువు, బుద్ధి ప్రచండమైన భుజ శక్తి. విశిష్టమైన విజ్ఞానమే ధనుస్సు. నైర్మల్య స్థిరత్వాలు తూణీరాలు. శమ దమ యమాదులు నిశిత శరాలు. గురు బ్రహ్మణులపై గల భక్తి శ్రద్ధలే కవచం.
విభీషణా! ధర్మ సమన్వితమైన ఇలాంటి రధమే విజయ రధం. దీన్ని అధిరోహించి ఉన్న రధికుణ్ణి జయించే శక్తి గల శత్రువు ఎక్కడా ఉండడు. ఈ రధం పై అధిరోహించి ఉన్న వీరుణ్ణి జనన మరణాలనే దుర్జయ శత్రువులూ జయించలేవు. ఇలాంటి రధం మీద ఉన్న నా ముందు రావణుడు అతని శక్తి పరాజయం కాక తప్పదు”

తులసీ రామాయణం నుంచి (ఈనాడు అంతర్యామి శీర్షికలో ఈరోజే వచ్చింది) – కాలిపు వీరభద్రుడు