ఆపద – సంపద

आपदः सम्पदः काले दैवादेवेती निश्चयी |
तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति ||

ఆపదః, సంపదః, కాలే, దైవాత్, ఎవ, ఇతి, నిశ్చయీ
తృప్తః, స్వస్థేంద్రియః, నిత్యం, న, వాఞ్చతి, న, శోచతి

ఆపదలు సంపదలు కాలంలో దైవం వలన (మన పూర్వ కర్మ ఫలితాల వలన) మాత్రమే అని నిశ్చయించుకున్న వాడు నిత్యం త్రుప్తుడై, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి ఏమీ కోరడు, దుఃఖించడు.

(Astavakra Samhita – Chapter XI – Verse 3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: