పూర్ణం, శూన్యం, అనంతం

ఉన్నది ఒక్కటే – పూర్ణం – సచ్చిదానందం – అద్వయం – ఏకం – 1
లేనిది ఒకటి – శూన్యం – అహంకారం – ఉహ జనితం – 0

ఆ ఉన్న పూర్ణాన్ని ఈ లేని శున్యంతో విభజిస్తే కనిపించేది ఈ అనంత దృశ్య ప్రపంచం!!!
(1/0 = Infinite)

దృగ్ దృశ్యౌ ద్వే పదార్ధౌః స్థః పరస్పర విలక్షణం |
దృగ్ బ్రహ్మ దృశ్యం మాయ ఇతి సర్వ వేదాంత డిండిమః ||

Advertisements

2 Responses to “పూర్ణం, శూన్యం, అనంతం”

  1. మిరియాల శ్రీ సత్య భ్రమరార్జున ఫణి ప్రదీప్ Says:

    well said

  2. Prasad Chitta Says:

    The sloka was said by Jagadguru Sri Adi Sankara Bhagavadpaada acharya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: