ఆత్మహత్య

అతిదుర్లభాలు, కేవలం భగవదనుగ్రహ హేతుకాలు అయినవి మూడున్నవి.
అవి:
1. మానవజన్మ
2. ముముక్షుత్వం
3. మహాపురుషుల ఆశ్రయం
————————————————————————————————————
ఎట్లైనా మానవజన్మ పొంది, అందునా పురుష శరీరం దాల్చి, ఆపై వేదాధ్యయనం కూడా చేసి, అప్పటికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారానికై ప్రయత్నించని మనిషి అనిత్యవస్తువులపట్ల ఆసక్తుడై ఆత్మహత్యే చేసికొంటున్నాడు.
————————————————————————————————————

—శ్రీ శంకర ఉవాచ నుంచి

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: