ఏక శ్లోకి

కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహాని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం
స్యాదేవం రవిదీపదర్శన విధౌ కిం జ్యొతిరాఖ్యాహి మే
చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్దియో దర్శనే
కిం తత్రాహమథొ భవాన్పరమాకం జ్యోతిస్తదస్మీ ప్రభో

Guru: కిం జ్యోతిస్తవ?
Sishya: భానుమానహాని మే; రాత్రౌ ప్రదీపాదికం|
Guru: స్యాదేవం| రవిదీపదర్శన విధౌ కిం జ్యొతిరాఖ్యాహి మే?
Sishya: చక్షుస్|
Guru: తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం?
Sishya: ధీ|
Guru: ధీయో దర్శనే కిం?
Sishya: తత్రాహమ్|
Guru: అథ భవాన్పరమాకం జ్యోతిః|
Sishya: తదస్మీ ప్రభో||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: