సాధనం

1. జ్ఞాన సాధనం
కాంతి తప్ప మరి దేనితోను ఏ వస్తువునైనా చూడజాలం. అట్లే విచారణ తప్ప మరొక సాధనంచే జ్ఞానం పొందలేం.

2. మోక్ష సాధనం
వంటకు అగ్నియే అపరోక్ష కారణమైనట్లు జ్ఞానం మాత్రమే మోక్షానికి అపరోక్ష సాధనం. మరి ఏ ఇతర సాధనాలూ కావు. ఎందుకంటే జ్ఞానం లేనిదే మోక్షం సాధ్యం కాదు కనుక.

— శ్రీ శంకర ఉవాచ నుంచి

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: