Archive for August, 2009

పరమార్ధం

August 30, 2009

చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపడేని, నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువడేని
దయయు సత్యంబు లోనుగాఁ దలఁపడేనిఁ , గలుగ నేటికిఁ దల్లుల కడుపుచేటు.

— పోతన భాగవతం నుంచి వామన జయంతి మరియు పరివర్తన ఏకాదశి సందర్భం గా

ఈ టపాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం!!

1. పోతనామాత్యుని పేదఱికము

2. బలి వృత్తాంతం

3. విష్ణు తిధి…ఏకాదశి

Units of TIME in our lOka

August 26, 2009

lOka roughly means “view”.
In the present Brahma’s unit cube, in the view of beings on the bhu loka (earth view) the “time” appears as follows:

1. day:
Earth unit cube consisting of solid earth crust along with its environment consisting of water and gas based mass revolves around its own axis (I) . One such revolution is called a DAY. At any given point on the earth surface sees “light” and “darkness” during this period.

2. month:
Earth’s satellite moon (MINE or the mind) goes around the earth in a period of a month. In this view it appears that moon is growing and diminishing in the size day by day. But at the end of this revolution a complete cycle of growth and decay would have completed.

3. year:
Earth along with its satellite goes around its basis (the SUN) in a period of a year. During this period all the points of the earth have got equal amount of light and darkness. This period is called sam+vatsara or a period in which one sees equal amount of light & darkness, heat and cold or a cycle of seasons.

In this example the EGO of I, MINE called (earth & moon the x, y axis) going around the respective z axis which is the SUN.

These three units of time with reference to a Microcosm are as follows:

ut-swasa – ni-swasa (Aswasa):
one aswasa is the smallest period of a microcosmic fully formed EGO. It is a breath-in and breath-out cycle. This is equivalent of a day in the macrocosm.

janma – mrutyu:
This is the period between the birth and death. During this period the growth and decay of the gross body is observed by the subtle body. (subtle body is I and gross body is MINE) This is a month of microcosm.

bandha – moksha:
This is the period it takes to go around the ULTIMATE TRUTH of realizing the fact that EVERYTHING always exists and NOTHING (ego) never exists from the point when EGO’s causal body of ignorance formed. (Ignorance in the form of firm belief that NOTHING exists!!) This is a year of microcosm.

Remember that at the end of each cyclic period the work done is “0 – zero”

In the microcosm the MIND is a bunch of thoughts and these thoughts are like electrons. They are limited by an energy band and be in an orbital. (instead of an orbit of macrocosm as seen in the last post) So, the YEAR of microcosm is of uncertain length and lasts until all the electrons are removed from the orbital. All thoughts are based on the IGNORANCE which is the first impossible thought of “NOT” exists or NEGATION of truth is possible.

So, the most important objective of human form of life (with its unique capability of discriminative intelligence) is to remove the bondage of thoughts and realize the ultimate truth. This form of life is acquired after several “months” of hard work by each human being.

If this chance is lost, it may be several million more “months” of orbits around ‘I’ and ‘Mine’ to get this chance again!! So try to use the hard earned grace in the form of “free will” wisely to realize the TRUTH!!!

om tat sat

భ్రమ – భ్రాంతి – అజ్ఞానం

August 24, 2009

సంసారమనే భ్రమ కేవలం భ్రాంతి మూలకమే కాని పరమార్థ సత్యం కాదు.

ఆత్మ ఎకమూ అవయువ రహితమూ; శరీరం ఎన్నో అవయువాలు కలిగినది. కాని జనం ఈ రెండిటినీ ఒకటే అని భావిస్తారు. ఇంతకన్న అజ్ఞానం ఇంకొకటి ఉంటుందా?

— శ్రీ శంకర ఉవాచ నుంచి

"Free Will" and its controller

August 22, 2009

Having studied the creation process of Macrocosmic UNIT CUBE and the ever existing grace flow from within as the cause of all forces, let me give a quick explanation on the “Free Will” and its controller of Microcosm.

As the ego deserves the internal grace, it builds its own unique view of the MACROCOSM with the “microcosmic body” as the center. The unit of this view is called MIND. Within its own imagination (kalpana) it can go around in any orbital. The view looks as below.

From First Album

The original BRAHMA’s unit cube (with the allowed max 10% error) appears like an ellipsoid (BRAHMANDA). This appearance is the self imposed limitation called “mind” on the body of the EGO. The externally acting force that keeps the “electrons” of the mind (or thoughts) within the orbital is named as “VinAyaka” – meaning variously leading the mind within its limitations. This force limits the “attainment” on the left, right directions (the plane pair of lakshmi narayana of macrocosm) which is called “siddhi” and also limits the intellect of the mind on front back direction (the plane pair called vani hirnyagarbha of macrocosm) that is called “buddhi”. This force is rightly called as “GANAPATHI” as the leader of all the beings that have the “free will” or some degree of freedom. [This power called GANAPATHI is the first god to be prayed in all the sankalpas or endivours of GANAS as per Sanatana Dharma – He is the z axis centered in the individual… the “son” of plane pair uma maheswara!!]

Having achieved the error below 10% on all the three dimensions an EGO deserves this “free will”; having attained the free will it should try to attain the realization of ultimate truth. Instead it gets trapped in its own created “net” due to ignorance.

a. Devotion to Iswara,
b. Discrimination between the “essence of eternal truth” and appearance of “names & forms” and
c. Dispassion towards the non-eternal appearances are the three fundamental prerequisites to get to the ultimate truth.

These three prerequisites arise out of a clear pure heart. (See last post for the description of the light within)

That “light” alone can dispel the “net” of darkness(or ignorance) rooted in NOTHING. Getting lost in the “net” causes the EGO to go on infinitely in the net of NOTHING.

om tat sat

వ్యర్ధ ప్రలాపం

August 20, 2009

ఏదైనా కాస్త ఉపయోగం కూడా లేని సంగతి చెపితే మా నాయనమ్మ చెపుతూ ఉండేది.
ఒరే, నువ్వు చెప్పింది “మా చచ్చిపోయిన గేద పగిలిపోయిన కుండెడు పాలు ఇచ్చేది” అన్నట్లు గా ఉందిరా! అని.

అంత గొప్ప విషయం సరే చూద్దాం అంటే “గేదా” చచ్చిపోయింది. పోనీ కుండ చూసి అది ఎంత గొప్ప గేదో నిర్ణయిద్దామంటే కుండా పగిలిపోయింది.

ఏ రకమైన జ్ఞానాన్నీ కలిగించ లేని ఇలాంటి విషయాలని “వ్యర్ధ ప్రలాపం” అనవచ్చు.

ఈ మధ్యన వార్తా పత్రికల్లొనూ, టి వీ చానళ్ళ లోనూ, ఇటువంటి విషయాలు చాల ప్రాముఖ్యతనిచ్చి చెపుతూ ఉంటే చూసి ఇక్కడ రాయాలనిపించింది.

బ్లాగుల్లో వ్యర్ధ ప్రలాపాలు ఎంతైనా చెయ్య వచ్చు.. ఇవి ఉన్నది అందుకే కదా!

— ఈ రోజు పొలాల అమావాస్య. పొలం పనులన్నీ అయిపోయి పశువులకు పూజ చేసే రోజు . వర్షాభావం వాళ్ళ ఈ సంవత్సరం పొలం పనులు ఇంకా మొదలే కాలేదు!

Internal dimension of the Microcosm

August 19, 2009

The formation of a single dimension ego has started with the firm belief that “NOTHING” exists. This is also said to be the birth of death. This first action of apparently killing the TRUTH (or self, ATMA) is the cause of bondage to the continuous action in the microcosm.

Right from the formation of single dimension ego, the x-axis (tamas – ignorance, inertia) appears to infinitely extend and accommodate the infinite relative single dimension egos. The triple division on this single dimension happens as explained in the previous post. So, the reality is the ONE UNIT of TAMAS engages itself in the infinite division extending itself inwards. Only when the single dimension ego’s vibration reaches below 10% error between “NOT I” and “NOT NOT I” points that ego makes itself eligible for the “Grace” of Iswara. This is called DESERVING the grace. Grace comes from within.

With that grace, it elevates itself from pure ignorance to the plane of x,y the layer 1 EGO plane. The subtle body is formed with I and MINE axises. Once the EGO in the two dimensional x,y plane the triple division of the plane happens in the same way explained. When the error between the I, MINE is less than 10%, the ego makes itself eligible for a gross body. As soon as the EGO attains a gross body it appears in the three dimensional UNIT cube of BRAHMA. The appearance is depending on the configuration of the x,y identification with respective to the BRAHMA’s UNIT CUBE.

This 3rd dimension is added as the z axis of prana. The microcosmic unit cube is not a perfect unit cube, it has an error on all the sides up to a maximum of 10%. If the error goes beyond 10%, it goes back to the previous dimension.

The ultimate truth enters this unit cube as the fourth dimension when the microcosmic unit cube attains the perfection. It results in the ultimate realization of the universal form. A 4 (3+1) dimensional Hyper cube rotating on its unmoving center is realized which is one with the ultimate truth within the microcosm.

The Ultimate truth is an infinite dimension hyper cube with its unit length of the side is infinite, and the UNIT TIME of NOW is infinite that can manifest infinite hyper cubes of any finite dimensions and finite unit length with finite unit time. Hence that exists always and everywhere.

This central n+1 dimension hyper cube within the microcosm is called as KRISHNA who is the qualified Brahman. He is the sole attraction that puts the EGO into action towards perfection and finally makes the EGO realize its own status of NOTHING. There is absolutely no difference between this qualified brahman and the ultimate truth which is called EVERYTHING. Krishna is just one dimension above the EGO’s current spacial dimensions.

As long as the IDENTIFICATION exists (or the THOUGHT of “NOT is real” exists or the power of negation exits), there exists the controller of that identification (“within”) just one dimension above to make sure it can never become something……

Having realized the truth the microcosm has fulfilled its purpose and never looses its perfection. Until the end of the current vibration (revolution) the body of the realized microcosm is seen by other composite egos with bodies, minds and intellects.

Description of this ULTIMATE TRUTH came through such realized sages of past is not easy to comprehend. There is only one way to do that.

1. Follow the path of intense devotion to the iswara. This will perfect the z axis giving the required quality of sattva = “the balance’ to do the rest of the steps.
2. Follow the swadharma to perfect the action axis (y- or mine axis) This is called karma yoga. This gives the perfect equanimity to handle the emotions of desire & anger. (That are originated in the rajas)
3. Follow the path of ancient rishis to the wisdom through the correct understanding of the self. This is called jnana yoga. This path requires you to perfect the correct identification. (remove the x – axis of the wrong identification in the form of ignorance)

For the deserving seekers of truth (having perfected the error < 0.1% on all the three axises, the central controller appears as GURU externally and gives the correct knowledge to dispel the ignorance.

Any unit size in any number of dimensions can attain perfection by realization of ultimate truth. It just need to get the grace of GURU to realize the unit hypercube of n+1 dimensions.

om tat sat.

kRshnam vande jagadgurum!

Creation in triple division

August 13, 2009


Note: Thanks to Praveen for making the colorful picture. Click on the picture to see the enlarged image.

This is an attempt to “visualize” the creation process and the mathematical division. There is really no way to verbalize or visualize this process. So it is an attempt to do the impossible. But the EGO will continue to try……

In the absolute truth there is only homogeneous existence, consciousness, bliss! It is being Everything keeps “nothing” as NOTHING. But due to the double negation logic, there are infinite EGOs helplessly in a dormant state of NOTHING. (on the x,y plane of above diagram. I, Mine identifications)

Iswara, out of pure compassion towards these EGOs “desires” to bring up the worlds. [see foot note 1] This desire is called “ichha sakti” illuminates a point on the plane of x,y. This point is identified as the “0” this identity made “nothing” an apparent object of perception for the iswara. Iswara desire is a pre-fulfilled desire. (apta kaama) With no effort of iswara, prakriti engages herself into action.
The first divine power iccha sakti divides iswara with the following equation

1/1 = 1 or 1 – 0 = 1 as seen in our earlier post. This is manifestation of a “bindu” – a point.

The iccha sakti having manifested in the couple of iswara, prakriti appears as attraction and repulsion powers in the universe (rAga and dvesha) They are together called as “kriya sakti” – the power of action, this kriya sakti extends infinitly on the y-axis of MINE forming the z,y plane – this z,y plane is called as Lakshmi (embodiment of all desirable things) and always owned by z axis in the name of Vishnu. This creates a two dimensional z,y plane and the equation is

1/2 = 1/2 (0.5 half) making iswara side of z axis as purusha region (energy) and prakriti side of the z – axis appear as prakriti region (matter).

The next identity evolves is the 3 in natural sequence. The division equation is like this

1/3 = 0.3 reminder (0.1)
0.1/3 = 0.03 reminder (0.01)

this capacity of infinite division is called “jnana sakti” of the tirad. Each piece of knowledge will have a object to know, the knower and the process of knowing. Only when the three entities appear the knowledge is possible in relative sense of this world. This jnana sakti is owned by the creator god BRAHMA identified as a UNIT CUBE extending the z,y plane into x axis making the three dimensional space – AkAsa. This three dimensional cube is the body of brahma (MACRO UNIT CUBE). It is limited by six sides or three pairs of sides. Each pair of sides are named as

a. bottom and top sides are called uma maheswara
b. left and right sides are called lakshmi nArAyaNa
c. back and front sides are called vANi hiraNyagarbha

with respective to any point in this three dimensional space.

This unit cube is having a capability of infinite division which appears as the time.
3 X 0.3 + 0.1 = 1
3 X 0.33 + 0.01 = 1
3 X 0.333 + 0.001 = 1
and so on….
when the reminder is 0.0000000000000000000000…..several billions zeros……1
the three dimensional energies apparently lock each other [see foot note 2] forming the atoms. The smallest known atom in the earthly universe is Hydrogen. This is called vAyu. These are the smallest perceivable stable MICRO unit cubes of the MACRO unit cube.

This Vayu engages itself in multiplication process, releasing different unit quanta of energy.
3 X 3 + 1 = 10
3 X 33 + 1 = 100
3 X 333 + 1 = 1000
.
.
This process generates the energy (in the form of light) and more stable liquid substances (apah).
The same process happens with the liquid which release more energy (in the form of heat) and solid substances (pruthvi).

During this process multiple LOKAS manifest in this UNIT CUBE. Three main lokas with respective to our visible universe are called bhur loka, bhuvar loka and swar loka based on different z-factors.

Conclusion:
Due to the “ever fulfilled desire” of Iswara’s nature (apta-kaamatvam) the universal mother prakriti manifests herself into iccha sakti. The duality splits it into raaga & dvesha, energy (purusha) & matter (gross prakriti) regions on the two dimensional plane manifesting as the kriya sakti. The MACROCOSMIC projection completes with triple division of the UNIT CUBE as jnana sakti.

The 1/3rd part of TIME that completes a infinite three fold division and five fold consolidation (akasa, vayu, tejas, apa, pruthvi) is called creation. The next 1/3rd part of time is called sustainment of the worlds. The third 1/3rd part of reverse process of merger of five elements back to their source, the three axis back to their source of prakriti is called dissolution. The creation + sustainment + dissolution is one unit of time called “NOW” with respective to the UNIT CUBE (space).

The lokas appear in the BRAHMA’s UNIT CUBE have their own UNIT CUBES and their period of evolution defined as UNIT TIME.
————————————————————————————————————-
Foot Note 1: Desire is classified into
a. tamas-desire = only desire exists it will never be fulfilled
b. rajas-desire = desire gets fulfilled with considerable amount of effort (action)
c. sattva-desire = desire gets fulfilled immediately without visible effort
These three types are applicable in the visible world. In the spiritual world there are three names for desire:
a. atma-kaama = the desire of self alone i.e., ever fulfilled
b. apta-kaama = the desire which arises only after getting fulfilled. i.e., only fulfillment
c. a-kaama = absolutely non desire. (this is the state of ultimate truth)

Foot Note 2: formation of 5 elements, 5 organs of perception, 5 groups of things of perception is a complex process of quintiplication. An advanced seeker can refer to the Tattvabodha & panchikaranam of Jagadguru Adi Shankaracharya.
————————————————————————————————————–

This is an attempt to verbalize most complex subject called the process of creation. Iswara is capable of simultaniously manifesting infinite MACROCOSMS. This limited EGO limited by the incapabilities of “words” and “ideas” will not be able to describe the WHOLENESS of ISWARA. The above description is only a hydrogen atom worth of this visible UNIVERSE.

krishnam vande jagadgurum.

జ్ఞాత

August 11, 2009

ధీ శక్తి ఉన్నంతదాకా అందు జ్ఞేయ వస్తువులుంటాయి. అది లేనిచో అవీ ఉండవు
జ్ఞాత సర్వకాలాలలోనూ జ్ఞాతయే
కనుక ద్వైతానికి అస్తిత్వం లేదు!

— శ్రీ శంకర ఉవాచ నుంచి

నా వివరణ:
“ధీ శక్తి” జాగ్రత్, స్వప్న అవస్థల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సుషుప్తి లో ఉండదు.
1. జగ్రదావస్థలొ ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి ప్రసరించి బాహ్య జ్ఞేయ వస్తువులని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది
2. స్వప్న అవస్థలో ఇంద్రియాలన్నీ మూయబడి ఉండటం వల్ల అంతరంగంలో జ్ఞేయ వస్తువులని సృష్టి చేస్తుంది
3. సుషుప్తి లో ధీ శక్తి లేక పోవడం వల్ల జ్ఞేయ వస్తువులు ఉండవు

కాని ఈ మూడు అవస్థల్లోనూ జ్ఞాత ఉంటాడు. (ఏకం ఏవ అద్వితీయం)
“ధీశక్తి”, “జ్ఞేయ వస్తువులు” ఒక దాని మిద ఇంకొకటి ఆధార పడి ఉండగా, జ్ఞాత సర్వాధారమైన ఆత్మ గా, నిరాధారుడైన బ్రహ్మగా సర్వకాలాలలోనూ జ్ఞాతగా ఉంటాడు.

శ్రీ శంకరులు ఇంకొక సందర్భం లో ఇలా అంటారు
ఆత్మ జ్ఞేయ విషయం కాదు. అందు బహుత్వ దోషం లేదు. కనుక అది ఎవరిచేతనైనా అంగీకరింపబడినదీ, నిరాకరింపబడినదీ కాదు.”
మరొక సందర్భం లో:
“దేని జ్ఞానం వలన ఇక జ్ఞేయ విషయం మిగలదో, దేని ఆనందం వలన ఇక వాంఛనీయమైన ఆనందం ఉండదో, ఏది ప్రాపించుట వలన ఇక ప్రాప్యమే ఉండదో, దానిని బ్రహ్మమని తెలుసుకో”

ఓం తత్సత్

Unity and Multiplicity

August 9, 2009

Let us do a small “thought experiment”

There are two people who have been asked to see what is in a room.
Person 1 Opens the EAST DOOR and sees an object (TABLE) there;
Person 2 Opens the WEST DOOR and sees an object (CHAIR) there.

After several observations, Both Person 1 and Person 2 are “Confident” about their observation. Let us assume they meet now. After a round of discussion they disagree what is there in the room. Person 1 claims that there is a TABLE in there where as the Person 2 claims that there is a CHAIR in the room. They disagree with each other. They perceive multiplicity.

Now They are again asked to observe the room simultaniously.
Person 1 Opens the EAST DOOR again and sees NO object there. (at the same time)
Person 2 Opens the WEST DOOR again and sees NO object there.
Now both persons meet again. After a round of discussion they agree on the absence of any object in the room. They perceive UNITY.

The Limited Appearance:
A common man perceives the world this way.
When the sense organs provide their limited observation data to the mind and mind interprets it with its limited capabilities. Purely based on this superficial knowledge & capability a common man holding on to his own view (east or west door view) sees the multiplicity of the nature. He always tries to reconcile his ideas with the other peoples’ ideas about the reality of the world. Depending on the shear number of people visiting the east or west door, one majority opinion is arrived at and considered as “right” or “correct” view of the world appearance. They see their own object appearing and disappearing in the room.

The appearance is Multiplicity. The UNITY is only a non-appearance. They are afraid of non-appearance which is completely not in their control. Due to the fear they get into action of preserve, protect and propagate…

The Reality:
This room is built in such a way that whenever EAST DOOR is open the TABLE is illuminated. whenever WEST DOOR is open the CHAIR is illuminated. When both the doors are open NO object is illuminated. When the both doors are closed both objects are illuminated.

A wise man leaving the “EGO attachment” to the chosen door (EAST or WEST) goes and observes the room from both directions. He sees a room with a table and a room with a chair. Then he wonders to find out the ultimate reality dares to enter the room and close both the doors. He sees the TRUE existence of BOTH the TABLE and CHAIR together in the room. He opens both the doors and sees no object illuminated but verifies the existence by other means (by touching etc., ) and finally declares that all that what existed ever existed. There is UNITY alone in the existence. A room with a TABLE only or a room with a CHAIR only or a room with no objects never existed. All the multiplicity of appearance NEVER existed.

He declares
The existence is UNITY; Any multiplicity is non-existent. The multiplicity is purely a temporary appearance based on the conditioning of the observer. He transcends the appearance and attains ultimate bliss.

The human being has five such doors (senses) and one room (mind). Due to the several possible combinations of doors opening and closing, mind appears in multiple modes. A common man due to his attachment to the superficial appearance of names and forms projected by the mind due to his own attachment to the EGO, sees ever changing multiplicity and a varying degrees of pleasure and pain in those names and forms.

A WISE MAN having observed the MIND in all possible doors and all possible combination of doors opening and closing finally enters the ROOM in the meditative samadhi and asserts the ULTIMATE TRUTH of UNITY of existence and multiplicity of world appearance.

om tat sat

Special Identities: Prakriti and Iswara

August 8, 2009

Having understood about Everything, Nothing, Something and the evaluation of bodies (temporary composites always tainted by the rAga + and dvesha -) Let us look at two special IDENTITIES through which the whole universal show is manifested. {The z axis}

Prakriti: (The Mother)
0 + 0 = 0
0 – 0 = 0
This is the mother of all identities or the basis of all identities. This also acts as a repository of +ve and -ve and neutral qualities. In this identity alone the qualities do not mutate the value of this identity i.e.,
+0 = -0 = 0

Iswara: (The Father)
1 + 0 = 1
1 – 0 = 1
This is the father of all identities of the seed of all identities that holds the power of addition and subtraction without undergoing any transformation.
You can add “0” or take away “0” without mutating the Father.

All the infinite EGOS that manifest have a sattva factor somewhere between the 0 and 1 on the z-axis (sattwa) There is a possibility of infinite identifications between 0 and 1.
e.g., 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111 so on…

Two Apparent Forces
So
the force that apparently acts in the direction of 1 —-> 0 is -ve and
the force that apparently acts in the direction of 0 —-> 1 is +ve force.

So, The positive force is called rAga which is attraction and the -ve force is called dvesha that is repulsion.

The apparent interference between these two forces acting in opposite directions create universal vibration called space-time. This only manifests in every living being as respiration process or Prana. By mis-identifying the reflection of these two forces centered in the layer 1 ego (also called as jeeva) on the x,y plane, they appear as “desire” and “anger”.

The First reflection:
The first twin babies of EGO are kAma (Desire) and krodha (Anger).

The Second reflection Part 1
The same two forces reflected in Kaama appear as lObha (greed) and mOha (delusion)

The Second reflection Part 2
The same two forces reflected in krodha appear as mada (pride) and matsarya (jealousy)

These are the six knots (grandhi) that make the EGO identification stronger and solid that apparently bind the jeeva.
Thereby EGO sets into action of
a. preserving,
b. protecting and
c. propagating itself.

This is a never ending process of (mis-)identity going in the sequence of
0.x, 0.xx, 0.xxx, 0.xxxx, 0.xxxxx and so on…. This process of gradual evolution is called samsaara or the daily show that is seen.


All the identities with the z factor in 0.49 range are called women and
all the identities with the z factor in 0.51 range are called men!!

As one can evidently see this progression is never going to cease or reach an END!!!

The wise men who have broken the knots and released themselves from this infinite progression have left the knowledge in the form of scriptures (sastras) out of sheer compassion towards the other entangled EGOs. It is wise to choose the path of WISE MEN (rishis)

om tat sat