చాణక్య నీతి

साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः |
कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः || १२\-०८
(సత్సంగ ఫలితం సత్వరమని చెపుతుంది)
——————————————–
विप्रास्मिन्नगरे महान्कथय कस्तालद्रुमाणां गणः
को दाता रजको ददाति वसनं प्रातर्गृहीत्वा निशि |
को दक्षः परवित्तदारहरणे सर्वोऽपि दक्षो जनः
कस्माज्जीवसि हे सखे विषकृमिन्यायेन जीवाम्यहम || १२\-०९

విప్ర అస్మిన్ నగరే కః మహాన్ కథయ?
తాలద్రుమాణామ్ గణః
కో దాతా?
రజకో దదాతి వసనం ప్రాతర్గృహీత్వా నిశి
కో దక్షః?
పర విత్తదారోపహరణే సర్వోపి దక్షో జనాః
కస్మాజ్జీవసి హే సఖే?
విష కృమి న్యాయేన జీవాస్మ్యహం! ౧౨-౦౯
(ఈనాటి పరిస్థితులకి దర్పణం ఈ శ్లోకం)
——————————————–
न विप्रपादोदककर्दमाणि
न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि |
स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि
श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि || १२\-१०
(ఏవి లేక పొతే గృహం స్మశాన తుల్యం అవుతుందో చెపుతుంది ఈ శ్లోకం)
——————————————–

— చాణక్య నీతి నుంచి మూడు శ్లోకాలు

One Response to “చాణక్య నీతి”

  1. राकेश्वर रावु Says:

    తాత్పర్యం ఇంకా వివరముగా ఇస్తే బాగుండేది।
    మొదటి శ్లోకం రాందేవ బాబా గారి నోట।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: