పురాణ సారం

అష్ఠాదశపురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయమ్
పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్

–పురాణ సారం రెండు మాటల్లో చెప్పాలంటే ఇదే (ఈ శ్లోకాన్ని రాసిన కవి ఎవరో తెలియదు)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: