మహా మాయ – మహా లక్ష్మి

నమస్తేస్తు మహామాయే – శ్రీ పీఠే సురపూజితే |
శంఖచక్రగదాహస్తే – మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే ||

namah te astu mahamaaye sripithe sura pujite
sankha-chakra-gadaa-haste mahalakshmi namah astu te

I bow down to you O “mahamaaya” on sripitha worshiped by the gods!
I bow down to you O “mahalakshmi” holding sankha, chakra and gadaa in your hands!

— On the occasion of varalakshmi vratam.

Notes:
1. The first bow down to the Divine mother’s swarupa devoid of all actions and attributes.

2. The second bow down to the Divine mother’s swabhava that controls all the action with three gunas (sankha represents rajo guna of creation; chakra represents satva guna of control; and the gadaa represents tamo guna of transformation. The forth hand holds a “varada mudra” that indicates the surrender!)

om tat sat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: