Archive for September, 2010

అంతా రామమయం

September 29, 2010

అంతరంగమున ఆత్మారాము డనంత రూపమున వింతలు సలుపగ అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం
సోమ సూర్యులును సురలు తారలును ఆ మహాంబుధులు నఖిల జగంబులు అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం
అండాండంబులు పిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మ మొదలుగ అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం
నదులు వనంబులు నానా మృగములు విదిత కర్మములు వేదశాస్త్రములు అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం
అష్ట దిక్కులును ఆదిశేషుడును అష్ట వసువులును అరిషడ్వర్గము అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం
ధీరుడు భద్రాచల రామదాసుని కోరిక లొసగెడి తారక నామము అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం

—- భద్రాచల రామదాసు

అరణ్యరోదనము – మహలయ శ్రాద్ధము

September 28, 2010

కుర్తుం మహాలయ శ్రాద్ధం యదిశక్తిర్నవిద్యతే | యాచిత్వాపి నరః కుర్యాత్‌ పితౄణాం తన్మహాలయం ||151||
బ్రాహ్మణేభ్యో విశిష్టేభ్యోయాచేతధనధాన్యకం | పతితే భ్యోనగృహ్ణీయాత్‌ ధనధాన్యంకదాచన ||152||
బ్రాహ్మణేభ్యోనలభ్యేత యదిధాన్యధనాదికం | యాచేతక్షత్రియ శ్రేష్ఠాత్‌ మహాలయ చికీర్షయా ||153||
దాతారశ్చేన్నభూపాలావైశ్యేభ్యో೭పిచయాచయేత్‌ | వైశ్యా అపిహిదాతారోయదిలోకే న నంతివై ||154||
దద్యాద్ఛాద్రవదేమాసే గోగ్రాసరిపతృత్నప్తయే | అథవారోదనం కుర్యాత్‌ బహిర్నగ్గత్యకాననే ||155||
పాణిభ్యాముదరం స్వీయం ఆహత్యాశ్రూణివర్తయన్‌ | తేష్వరణ్యప్రదేశేషు ఉచ్చైరేవంవదేన్నరః ||156||
శ్రుణ్వంతు పితరః సర్వేమత్కులీనావచోమమ | అహందరిద్రః కృపణోనిర్లజ్జః క్రూరకర్మకృత్‌ || 157 ||
ప్రాప్తోభాద్రపదోమాసః పితౄణాం ప్రీతి వర్ధనః | కర్తుం మహాలయ శ్రాద్ధం నచమేశక్తిరస్తివై || 158 ||
భ్రమిత్వాపి మహీంకృత్స్నాం సమేకించనలభ్యతే | అతోమహాలయ శ్రాద్ధం నయుష్మా కంకరోమ్యహం || 159 ||
క్షమధ్వం మమ తద్యూయం భవంతోహిదయాపరాః | దరిద్రోరోదనం కుర్యాత్‌ ఏవంకాననభూమిషు || 160 ||
తస్యరోదన మాకర్ణ్య పితరస్తత్కులోద్భవాః | హృష్టాన్తృప్తిం ప్రయాంత్యేవసుధారీపత్వైవనిర్జరాః || 161 ||
మహాలయార్ధేవిప్రౌఘే భుక్తేతృప్తిర్యథా భవేత్‌ | గోగ్రాసారణ్యరుదితైః పితృతృప్తిస్తథా భవేత్‌ || 162 ||

మహాలయ శ్రాద్ధము చేయటానికి శక్తిలేని పక్షంలో, పితరుల ఆమహాలయాన్ని యాచించియైనా ఆచరించాలి (151) ధనదాన్యమును విశిష్టులైన బ్రాహ్మణుల నుండి యాచించాలి. ధనధాన్యమును ఎప్పుడుకూడా పతితుల నుండి తీసుకోరాదు (152) ధనధాన్యాదికము బ్రాహ్మణుల నుండి లభించని పక్షంలో, మహాలయం చేసే కొరకు క్షత్రియ శ్రేష్ఠులను యాచించాలి (153) రాజులు ఇచ్చేవారు లేని పక్షంలో వైశ్యుల నుండైనా యాచించాలి. లోకంలో వైశ్యులు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు లేని పక్షంలో (154) పితరుల తృప్తి కొరకు గోవుల గ్రాసమును (గడ్డిని) భాద్రపదమాసంలో ఇవ్వాలి. లేని పక్షంలో, బయటికిపోయి అడవిలో ఏడవాలి (155) చేతులతో తన కడుపును కొట్టుకొంటూ కన్నీరు కారుస్తూ, ఆ అరణ్య ప్రదేశములందు గట్టిగా నరుడు ఇట్లా చెప్పాలి (156) మాకులంనకు చెందిన పిలరులందరు నా మాట వినండి. నేను దరిద్రుణ్ణి. కృపణుణ్ణి. సిగ్గులేని వాణ్ణి, క్రూరకర్మ ఆచరించిన వాణ్ణి (157) పితరులకు ప్రీతిని పెంచే భాద్రపదమాసం వచ్చింది. మహాలయ శ్రాద్ధము చేయటానికి నాకు శక్తిలేదు. (158) భూమి అంతా తిరిగినా నాకేమీ లభించటంలేదు. అందువల్ల మహాలయశ్రాద్ధాన్ని మీకొరకు నేను చేయటంలేదు. (159) మీరుదయగల వారైనాఈపనిని మీరు క్షమించండి. దరిద్రుడుఇట్లాగేఅరణ్యప్రదేశములందు ఏడవాలి (160) అతని ఏడుపునువిని ఆతని కులంలో పుట్టిన పితరులు సంతుష్టులై, దేవతలు అమృతాన్ని త్రాగి తృప్తులైనట్లు తృప్తులౌతారు (161) బ్రాహ్మణుల సమూహం మహాలయంకొరకు భుజిస్తే తృప్తిచెందినట్లు గోగ్రాన, అరణ్యరోదనములతో కూడ పితృదేవతల తృప్తి అట్లా కలుగుతుంది. (162)

— శ్రీ స్కాంద మహా పురాణమందు ఏకాశీతి సహస్ర సరిహతయందు తృతీయ బ్రహ్మఖండమందు సేతుమాహాత్మ్యమందు ధనుష్కోటి ప్రశంస యందు దురాచారుని సంసర్గ దోషశాంతి వర్ణన మనునది ముప్పది ఆరవ అధ్యాయము నుంచి

Condition Based Maintenance

September 20, 2010

CBM as it is well known in the Enterprise Asset Management terms is a buzzword for sometime now.

This post aims at making CBM simple to understand.

Any “Asset” would need maintenance to give its optimal performance. Traditionally there are two strategies to manage the “Maintenance”

1. Wait till the equipment fails. As soon as it fails, fix the equipment/Asset. This is “reactive” maintenance. (Corrective Maintenance) The disadvantage is the unplanned downtime. You do not like the car to be broken down before the maintenance is done. is it not? But the advantage is we fix only what is required making it very “cost effective” mode of maintenance.

2. Maintain the Asset in a periodic schedule (Preventive Maintenance). Just like a car going for a service after every 5000 km run or after every 6 months. This will make the Asset perform without a breakdown, but the maintenance is expensive, we will change the oils etc., even when they can be used for further period. It amounts for more costs for maintenance.

So, there should be a more “smarter” approach for asset maintenance. Is it not? that is called a “predictive maintenance” or Condition Based Maintenance. Let us assume if we instrument the asset with more sensors they can exactly “measure” some key parameters, that can be used to compute the exact condition of the asset health and recognize certain “conditions” before they happen. Using this information, we can carryout the required “maintenance” of the asset. This approach will surely help reducing the maintenance costs and asset failures.

But, it adds additional instrumentation of sensors, data collection and processing the data to “intelligently” identify the conditions. When all this additional instrumentation, data collection and processing is considerably cheaper than the maintenance expenditure and it avoids a breakdown it is worth implementing it. Achieving this in a “smart” way is the key!

EAM with CBM will surely improve the operations of any “Asset Based” organization.

But when we look at the God’s own creation, we see CBM everywhere… Macrocosmic System of the “World” and the microcosmic system of the “body” both implement the CBM to its nirvana. Both the systems sense the conditions, process them, present the conditions in a meaningful way and they also self HEAL the condition naturally which is the nirvana of “Asset Management”!!

వామన జయంతి

September 19, 2010

బలి పాశ బద్ధుడై వామనమూర్తి తో :

చెలియే మృత్యువు చుట్టమే యముడు సంసేవార్థులే కింకరుల్
శిలలం జేసెనె బ్రహ్మ దన్ను దృఢమే జీవంబు నోచెల్లరే
చలితం బౌట యెఱుంగ కీకపటసంసారంబు నిక్కంబుగా
దలచున్ మూఢుడు సత్యదానకరుణాధర్మాది నిర్ముక్తుడై 8 – 647

celiyE mRtyuvu cuTTamE yamuDu samsEvaarthulE kiMkarul
SilalaM jEsene brahma dannu dRDhamE jIvaMbu nOcellarE
calitaM bauTa ye~ruMga kIkapaTasaMsaaraMbu nikkambugaa
dalacun mooDhuDu satyadaanakaruNaadharmaadi nirmuktuDai

http://nonenglishstuff.blogspot.com/2008/10/blog-post_28.html

— పోతన భాగవతం నుంచి

My Technical White Paper on oracle.com

September 14, 2010

This was the last piece of work I did at Oracle before I left the company in June 2010. The link to the published paper http://www.oracle.com/technetwork/oem/app-mgmt/twp-next-gen-siebel-monitoring-164300.pdf

It is always a pleasure to see the customer happy after implementing the solution and makes a comment like this

“We use RUEI on technical administration to get information, how the application “feels” on customer side and for management point of view to get the information of SLA agreements in fact of guaranteeing a dedicated response time to our customers. We verify the SLA with RUEI KPIs which are implemented in a management dashboard.”

I randomly came across this paper on o.com and thought of sharing on my blog!

Enterprise Solution Architect

September 13, 2010

My teenage son sometimes wonders about what I do in the office to make my living….

Let me try to define the phrase “Solution Architecture”. To do so, I got to first define the words that constitute the phrase in the correct context.

Solution :

A SYSTEM continuously experiences environmental change! Change in the system environment is a natural process. Sometimes the change is gradual and other times the change is sudden.

In any case a system (an enterprise itself is a SYSTEM!) has to have a built in mechanism to tackle the change.

When a “change” can’t be handled by the system within its scope of operation, this change is called as a “problem” that needs a “Solution”

Architecture:
This is the tricky part of the phrase “Solution Architecture”!

Architecture is a discipline, a set of principles, methods, guidelines that can be used to create a “model” of a “system” from multiple view points of different stakeholders of the system. Once the model is constructed, it can be used to get a holistic view of the system by different stakeholders. It greatly helps the understanding of the problem and channelize the thought towards the challenge that is caused by the “problem”

Overall, the solution architecture is a discipline of finding the opportunities to improve the system gently to tackle the challenges posed by the environmental changes as well as making the system more “responsive” to future challenges by creating a multi-dimensional model of the system!

Enterprise Architecture

In the modern day every business organization is seen as a SYSTEM. So, Enterprise Architecture (EA) discipline is divided into four layers as

  1. Business, (what makes up the business – people, processes and tools; Its goal, structure and functioning)
  2. Data/Information,(what are the key data comes in and information needed for business functions both operational and strategic)
  3. Applications (How the data is captured, processed, stored and converted into the useful information and knowledge and presented to the right people at the right time!)
  4. Technology/Infrastructure Architectures. (What physical servers, network, storage components are required to run the applications within the budget meeting service levels)

With the “Cloud Computing Paradigm” is in, the business is seen as a loosely coupled services and each of the service can have three layered “clouding” in SaaS – Software as a Service, PaaS – Platform as a Service, and IaaS – Infrastructure as a Service. This cloud computing has changed the way we look at architecture in the Data/Information, Application and Technology/Infrastructure layers. An architect should consider the possible options of public (external supplier hosting the cloud), private (hosting a cloud within enterprise datacenter0 or hybrid (a combination of public and private) deployment models of the Cloud in these layers.

To make it simple, as an Enterprise Solution Architect, I draw different shapes and name them differently; I will connect those shapes to form a smooth looking flow between multiple layers of the enterprise and convince the key stakeholders that they have understood their current problem and different possible solutions to solve their problem. I will help them select the best solution option suitable for their budget and needs…..

It is FUN as I enjoy this!!

సప్తర్షి రామాయణము

September 12, 2010

కశ్యపః
జాతః శ్రీ రఘునాయకొ దశరథాన్మున్యాశ్రయాత్ తాటకాం
హత్వా రక్షిత కౌశిక క్రుతువరః కృత్వాప్యహల్యాం సుభామ్
భంక్త్వా రుద్రశరాసనం జనకజాం పాణౌ గృహిత్వా తతొ
జిత్వార్ధా ధ్వని భార్గవం పునరగాత్ సీతా సమేతః పురీమ్ – 1
అత్రిః
దస్యా మంధరయా దయారహితయా దుర్భొధితా కైకయీ
శ్రీరామ ప్రధమాభిషేక సమయే మాతా ప్యయాచద్వరౌ
భర్తారం “భరతః ప్రశాస్తు ధరణీం” “రామోవనం గచ్ఛతా”
దిత్యాకర్ణ్య సచొత్తరం నహి దదౌ దుఃఖేన మూర్ఛాం గతః – 2
భరద్వాజః
శ్రీరామః పితృ శాసనా ద్వనమగాత్ సౌమిత్రి సీతాన్వితో
గంగాం ప్రాప్య జతాం నిదధ్య సగుహః సచ్చిత్రకూటేవసన్
కృత్వా తత్ర పితృ క్రియాం సభరతో దత్త్వా2భయం దండకే
ప్రాపా గస్త్య మునీశ్వరం తదుదితం ధృత్వా ధనుశ్చాక్షయమ్ – 3
విశ్వామిత్రః
గత్వా పంచవటీ మగస్త్య వచనాద్ దత్త్వా2భయం మౌనినాం
ఛిత్వా శూర్పణఖాస్య కర్ణ యుగళం త్రాతుం సమస్తాన్ మునీన్
హత్వా తం చ ఖరం సువర్ణ హరిణం భిత్వా తథా వాలినం
తారారత్న మవైరి రాజ్యమకరోత్ సర్వంచ సుగ్రీవసాత్ – 4
గౌతమః
దూతో దాశరథీస్సలీలముదధిం తీర్త్వా హనూమాన్ మహాన్
దృస్ట్వా2శోకవనే స్థితాం జనకాజాం దత్వాంగుళేర్ముద్రికాం
అక్షాదీనసురాన్ నిహత్య మహతీం లంకాచ దగ్ధ్వా పునః
శ్రీరామం చ సమేత్య “దేవ! జననీ దృష్టామ” యేత్యబ్రవీత్ – 5
జమదగ్నిః
రామో బద్ధ పయో నిధిః కపివరై ర్వీరై ర్నలాద్యై ర్వృతో
లంకాం ప్రాప్య సకుంభకర్న తనుజం హత్వా రణే రావణం
తస్యాం న్యస్య విభీషణం పునరసౌ సీతాపతిః పుష్పకా
రూఢస్సన్ పురమాగతః సభరతః సింహాసానస్థౌ బభౌ – 6
వసిష్టః
శ్రీరామో హయమేధ ముఖ్యమఖకృత్ సమ్యక్ ప్రజాః పాలయన్
కృత్వా రాజ్య మధానుజైశ్చ సుచిరం భూరిస్వధర్మాన్వితౌ
పుత్త్రౌ భ్రాతృ సుతాన్వితౌ కుసలవౌ సంస్థాప్య భూమండలే
సో2యోధ్యాపురవాసిభిశ్చ సరయూ స్నాతః ప్రపేదేదివమ్ – 7

ఫలశ్రుతిః
శ్రీరామస్య కధా సుధా తి మధురాన్ శ్లొకా నిమాన్ యే జనాః
శృణ్వంతి ప్రపఠంతి చ ప్రతిదినం తే2ఘౌమ విధ్వంసినః
శ్రీమంతొ బహుపుత్త్ర పౌత్త్ర సహితా భుక్త్వేహ భోగాం శ్చిరం
భోగాంతే తు సదార్చితం సురగణై ర్విష్ణో ర్లభంతే పదమ్

— ఋషి పంచమి సందర్భంగా

దుర్మతిని కృష్ణా

September 8, 2010

దుర్మతిని మిగుల దుష్టపు
గర్మములను జేసినట్టి కష్టుడ నన్నున్
నిర్మలుని జేయవలె ని
ష్కర్ముడ నిను నమ్మినాను సతతము కృష్ణా!

This is from “Krishna Satakam” by Nrisimha Kavi. The poet is expressing his surrender to Lord Krishna as follows:

durmatini = wicked minded (I am)
migula dustapu karmamulanu chesinatti kastudanu = who has done several sinful actions
nannun nirmaluni cheyavale = (you should) purify me
nishkarmuda = (currently, I am) not engaged in actions
ninu namminaanu satatamu = always faithful to you / eternally surrendered to you
Krishna = O Krishna (Dear Lord!)

Risk Management

September 5, 2010

Risk indicates a future event with a probability of occurrence that could cause an additional cost or a reduced revenue for a portfolio.

In a trade where the producer with stock in hand selling the product directly to a consumer who is buying the product for cash, there is no risk involved.

But, when a producer is selling the product to a consumer on a monthly installment basis, producer evaluates and manages a possible “credit risk”.
Similarly when a consumer is paying cash in advance for product that will be delivered later, the consumer is evaluating and managing the “operational risks” of the producer.

When the transaction do not involve either producer or consumer and dealt by the “traders” then the risk is on its peak! When a trader purely buys a commodity or an instrument for the sake of selling it for profit in future and not for his own consumption; then it calls in for a methodical evaluation and management of “RISK”.

In the modern day markets, there are multiple layers of traders and exchanges that are involved, making the “risk management” highly complex. There are spot, index based, options and future contract type trades that happen in the financial and commodity sectors, which made “risk management” a key tradition in the trading business!

We have several mathematical simulation models and supporting IT solutions in the Trading Risk Management models today. Several organizations are in the process of implementing and modernizing the “risk management” solutions to make their business make better sense.

But there is a “risk” in choosing and implementing the right “risk management” solution itself. How to manage that risk? Sounding tricky??

Warren Buffet’s quote on this goes like this: “Risk comes from not knowing what you’re doing.” Taking this simple guiding principle, one can tackle the risk easily!

The impact of risk can be surely reduced by right KNOWLEDGE of what is being done! If you do not have the right knowledge, transfer the risk to someone who has the right knowledge!

Personally, I have successfully transferred all the risks to the most knowledgeable one thereby became completely risk free!