Archive for October, 2010

అహం అవ్యయః

October 24, 2010

తాపత్రయ వినిర్ముక్తో దేహత్రయ విలక్షణః |
అవస్థాత్రయ సాక్ష్యస్మి అహమేవాహమవ్యయః ||

— బ్రహ్మజ్ఞానావళి మాల (ఆది శంకర భగవత్పాదులు)

taapatraya vinirmuktO dEhatraya vilakshaNaH
avasthaatraya saakshyasmi ahamEvaahamavyayaH

— Brahmajnaanaavali maala of Bhagavan Adi Sankara Bhagavadpaada

తాపత్రయ వి+నిర్+ముక్తః = completely freed from the three types of heats (adhi bhautika, adhi daivika, adhi atmika taapas cause restlessness)

దేహత్రయ విలక్షణః = having understood that the self is different from the three bodies (sthoola deha is annamaya kosha, sookshma deha is a combination of pranamaya, mano maya, vijnaanamaya koshas; kaarana deha is the aanandamaya kosha which is the causual body; SELF is distinct from all these three bodies.)

అవస్థాత్రయ సాక్ష్యస్మి = having realized the self as the witness in all the three states of being (jagrat, swapna, sushupti avasthas are always witnessed by the SELF alone)

అహం ఏవ అహం అవ్యయః = I am THAT I AM who is indeclinable!

om tat sat

సులభం – దుర్లభం

October 22, 2010

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియ వాదినః |
అప్రియస్య చ పథ్యస్య వక్తా శ్రొతా చ దుర్లభః ||
sulabhaaH puruSaa raajan satatam priya vaadinaH |
apriyasya ca pathyasya vaktaa shrotaa ca durlabhaH ||

రాజన్= ఓ రాజా; ప్రియ వాదినః పురుషా= ప్రియ వాదులైన పురుషులు; సతతం సులభాః= ఎప్పుడూ తెలికగా దొరుకుతారు ; అ + ప్రియస్య= (చూడడానికి అప్రియంగా కనిపించినప్పటికీ) ; పథ్యస్య చ= మంచి మాటలు (పథ్యం ఔషధాన్ని బలపరుస్తుంది) ; వక్తా= చెప్పే వారు; (మరియు); శ్రొతా చ= వినేవారు కూడా; దుర్+లభః= దొరకటం చాలా కష్టము.

raajan= oh, king; priya vaadinaH puruSaa= pleasantly, talking, people; satatam sulabhaaH= always, easy – easy to get; a + priyasya= of un, pleasant – judgementally; pathyasya ca= recuperative insipid diet-like [suggestions,] also; vaktaa= who speaks them; or even; shrotaa ca= listener, also; dur labhaH= not, possible – impossible to get.

“It will always be easy to get people who talk pleasantly, oh, king, but it is impossible to get them who talk judgementally and give suggestions that may be apparently insipid, but that are recuperative, more so, it is impossible to get listeners of such advises.

–వాల్మీకి రామాయణము, అరణ్య కాండము 37 వ సర్గ. మారీచుడు రావణునికి “సీతను అపహరించ వద్దు” అనే సలహా ఇవ్వడానికి ముందు ఈ మంచి మాట చెపుతాడు.

నిజంగా మంచి మాటలు చెప్పే వారు దొరకడం కష్టం. ఒకవేళ చెప్పేవారున్నా వినేవాళ్ళు దొరకడం ఇంకా కష్టం. ఐనప్పటికీ కూడా ఎక్కడొ ఒకచొట వినేవాళ్ళుండకపోతారా అని వాల్మీకి లాంటి మహా ఋషులు కావ్యాలని జనరంజకంగా తేలిక మాటల్లొ ఇటువంటి గొప్ప నిజాలని వ్యక్త పరుస్తూ రచించారు.

(శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనం లొ ఉటంకించబడి నా దృష్టి లోకి వచ్చింది ఈ రామాయణం లోని మారీచుని మంచి మాట. ఈ రొజు శ్రీ వాల్మీకి జయంతి – అశ్వయుజ పౌర్నమి సందర్భంగా ఈ బ్లాగ్ లొకి!)

జానామి ధర్మం…

October 19, 2010

జానామి ధర్మం నచ మే ప్రవృత్తి
జానామ్యధర్మం న చ మే నివృత్తి
కేనాపి దేవేన హృది స్థితేన
యథా ప్రదిష్టొస్మి తథా కరొమి

jAnAmi dharmam nacha mE pravRtti
jAnAmyadharmam na cha mE nivRtti
kEnApi dEvEna hRdi sthitEna
yathA pradishTosmi tathA karomi

–దుర్యొధనుడు ఋషులతో చెప్పిన మాటలు

“మీరు చెపుతున్న ధర్మం నాకు తెలుసు కాని పాటించను, అధర్మం నాకు తెలుసు కాని దానినుంచి వెనుదిరుగను”

ఎవరైనా ఈ మానసిక స్థితి లో ఉంటే అది వినాశనానికే దారి తీస్తుంది. కేవలం వారి ఒక్కరి వినాశనం మాత్రమే కాదు, వారి పక్షం లో ఉన్న వారందరి వినాశనం కూడ తెలిసి ధర్మం పాటించకపోవడం వల్ల కలుగుతుంది. పెద్దల మాటలు విని పాటించడం వల్ల అలాంటి వినాశనాన్ని నివారించ వచ్చు.

om tat sat

Entering 888th work week

October 10, 2010

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” — Albert Einstein

I have completed my 17 years working in Information Technology industry. In past 17 years I have realized the essence of above statement by Einstein.

Most of the times, people can’t explain things simply. The problem IT industry is seeing today is the focus on “Information” has been lost completely and the whole industry is running behind “Technology”!

I wish all the best to the industry on this special day of 10/10/10 at 10AM IST.

చిదగ్నికుండము

October 9, 2010

चिदग्निकुन्डसम्भूता, देवकार्यसमुध्यता. (4th and 5th names of Divine Mother from Lalita Sahasranaama)

Meaning:

who was born from the altar of the fire of consciousness, manifested herself for fulfilling the objective of Devas.

My Notes:

SHE became manifest only in order to slay Asuras, Bhandasura and Mahisasura etc., In my mind itself, the wicked thoughts are asuras. They are powerful and overpower the feeble Devas (the divine thoughts) However feeble the divine thoughts are, when they are brought together and they make a “cit-agni-kunda” within the mind and perform a sacrifice in deep samaadhi, Divine Mother manifests in that sacrificial altar and slays the asuras providing victory to the devas and fulfilling the objective of Devas!

om tat sat

— Second day of Navaraatri today.

Review of "Quality Reviews"

October 8, 2010

Review means a “critical inspection” of a product or a process by someone who was not involved in the creation or regular operation of it.

Review is considered to be one of the important methods of Quality Assurance (QA) of software systems.

Review in software product / development:
Now, let us take a “review” of the review process in software product.

1. A software deliverable is architected as per the business requirement. The software architecture is reviewed by a reviewer to assure that architecture meets the functional and non-functional (scalability/performance/interoperability etc.,) requirements of the business.

2. Software deliverable-s are designed as per the architecture. The design is reviewed by a reviewer again to assure the design meets the architecture.

3. The design is implemented into software program-s (code) and the code is reviewed with reference to the design.

4. Each unit of code is also tested by the developer or an independent tester to make sure code has met the design specifications!

5. All the different units of software are integrated to realize the overall architecture of the software product. The integrated product is tested for functional and non-functional requirements.

6. The product is released to the customer.

So, review is preventive measure of quality assurance that helps in avoiding injection of bugs where as testing is a reactive method of finding and fixing the bugs after the bugs are injected into the product.

Why software still have bugs?

In my opinion, the primary cause is lack of “self-review” of the work products delivered by the individuals. Each individual should be encouraged to develop a culture of reviewing the work-product (let it be the architecture, a design, a unit of code, a test spec, or anything else) before it goes out into the software development process chain. Once the organization is successful in this mechanism, the quality will automatically improve and the cost of QA will considerably reduce.

Note: QA managers need not worry… They still have their jobs safe!! Guess WHY?

Review in process outsourcing:
Looking from a different perspective of BPO or ITO scenarios, the quality of a process where development of a “deliverable unit” costs nearly same as the review of that unit, the review adds a 100% overhead and not a solution for the quality assurance. The philosophy should be driving the workforce to “Do it right first time”
within the execution of the process.

But, a Business Process Review and transformation to:
a. Identify possible scope of improvement
b. Evaluate the impact of change
c. implementing the proposed transformation in a smooth manner

will help the process to be more efficient with an improved productivity and customer satisfaction.

Conclusion:
a better process –> a better quality product.

Hence one should “review” the process first to improve the process efficiency and then focus on “review” of individual products produced by the process for a better quality.

Software development is also a process! Increased focus on a review of a wrong thing will not result in the improved quality.

ఆతురత

October 7, 2010

ఆతురత – anxiety

అర్థాతురానాం న గురుర్ న బంధు,
క్షుధాతురానాం న రుచికి న పక్వం,
విద్యాతురానాం న సుఖం న నిద్ర,
కామాతురానాం న భయం న లజ్జ.

arthaaturaanaam na gurur na bandhu,
kshudhaaturaanaam na ruciki na pakvam,
vidyaaturaanaam na sukham na nidra,
kaamaaturaanam na bhayam na lajja.

One who pursues wealth knows no guru or relations.
One who is hungry knows not taste or if the food was cooked well.
One who pursues knowledge knows neither comfort nor sleep.
One who has desires knows no fear or shame.

ఆతురత Aturata = “The hurry, the anxiety”.
In all the cases it will let the person down and causes infinite troubles.
This is the fundamental illness of the mind!!

అగ్నిష్వాత్తపితరుల చరితము

October 6, 2010

పితృవంశీయాచ్ఛోదోపాఖ్యానమ్‌.

సూతః: లోకా స్సోమపథానామ యత్ర మారీచనన్దనాః | వ ర్తన్తే దేవపితరో యా న్దేవా భావయన్త్యలమ్‌. 1
అగ్ని ష్వాత్తా ఇతి ఖ్యాతా యజ్వానో యత్ర సరిస్థతా | అచ్ఛోదానామ తేషాంతు మానసీ కన్యకా సరిత్‌. 2
అచ్ఛోదంనామచ సరః పితృభి ర్ని ర్మితంపురా | అథతత్ర తపశ్చక్రే దివ్యం వర్షసహస్రకమ్‌. 3
ఆజగ్ముః పితరస్తుష్టాః కిల దాస్యామ తే వరమ్‌ | దివ్యరూపధరా స్సర్వే దివ్యమాల్యానులేపనాః. 4
సర్వే యువానో బలినః కుసుమాయుధసన్నిభాః | తన్మధ్యే మావసుంనామ పితరం వీక్ష్య సాఙ్గనా. 5
వవ్రే వరార్థినీ సఙ్గం కుసుమాయుధపీడితా | యోగభ్రష్టాతు సా తేన వ్యభిచారేణ భామినీ. 6
ధరా మస్పృశతీ పూర్వం పపాతాథ భువస్థ్సలే | తథాచ మాదసుర్యస్మా దిచ్ఛాం చక్రే న తాం ప్రతి. 7
ధైర్యేణ తస్య సాలోకే అమావాస్యేతి విశ్రుతా | పితౄణాం వల్లభా తస్మా ద్దత్తస్యాక్షయకారకా. 8
ఆచ్ఛోదా7ధోముఖీ దీనా లజ్జితా తపనఃక్షియాత్‌ | సా పితౄ నా్ర్పర్థయామాస పునరాత్మసమృద్ధయే. 9
విలజ్జమానా పితృభి రిదముక్తా తపస్వినీ | భవిష్యదర్థ మాలోక్య దేవకార్యంచ తేతదా. 10
ఇదమూచు ర్మహాభాగాః ప్రసాదా చ్ఛుభయా గిరి | దివి దివ్యశరీరేణ యత్కిఞ్చి తి్ర్కయతే బుధైః. 11
తేనైవ తత్కర్మఫలం భుజ్యతే వరవర్ణిని | సద్యః ఫలన్తి కర్మాణి దేవత్వే ప్రేత్య మానుషే. 12
తస్మాత్త్వం పుత్తి్ర తపసా ప్రాప్స్యసే ప్రేత్యతత్ఫలమ్‌ | అష్టావింశే భవిత్రీ త్వం ద్వాపరే *మీనయోనిజా.
వ్యతిక్రమ్య పితౄణాంత్వం కష్టం కుల మవాప్స్యసి | తస్మాద్రాజ్ఞో వసోఃకన్యా త్వమవశ్యం భవిష్యసి. 14
కన్యాభూత్వైవ లోకాన్త్సా్వ న్పునః ప్రాప్స్యసి దుర్లభా | పరాశరస్య వీర్యేణ సుతమేక మవాస్స్యసి. 15
ద్వీపేతు బదరీప్రాయే బాదరాయణ మచ్యుతమ్‌ | స వేద మేకం బహుధా విభజిష్యతి తే సుతః. 16
పౌరవస్యాత్మజౌ ద్వౌతు సముద్రాంశస్య శన్తనోః | విచిత్రవీర్యతనయ స్తదా చిత్రాఙ్గదో నృపః. 17
ఇమావుత్పాద్య తనయౌ క్షత్తియ్రా వస్యధీమతః | ప్రౌష్ఠపద్యష్టకారూపా పితృలోకే భవిష్యసి. 18
నామ్నా సత్యవతీ లోకే పితృలోకే తథా7ష్టకా | ఆయురారోగ్యదా నిత్యం సర్వకామఫలప్రదా. 19
భవిష్యసి పరేలోకే నదీత్వం చ గమిష్యసి | పుణ్యతోయా సరిచ్ఛేష్ఠ్రా లోకే ష్వచ్ఛోదసంజ్ఞితా. 20
ఇత్యుక్త్వా సగణస్తేషాం తతైవ్రాన్తకధీయత | సాప్యవాప సుచారిత్రఫలం యత్కథితం పురా. 21

ఇది శ్రీ మత్స్యమహాపురాణే మత్స్యమనుసంవాదే పితృవంశీయాచ్ఛోదో పాఖ్యానవర్ణనం నామ చతుర్దశో7ధ్యాయః.

చతుర్దశాధ్యాయము

(పితరుల కన్యయగు అచ్ఛోద చరితము.) అగ్నిష్వాత్తపితరుల చరితము

(పురాణములందును శాస్త్రములందును చెప్పబడిన పితృదేవతలు ఏడు గణములుగా ఉన్నారు. వీరిలో మూడు మూర్తిలేని గణములు. ఆ గణముల పేర్లు 1. వైరాజులు 2. అగ్నిష్వాత్తులు 3. బర్హిషదులు; మూర్తి కలవి నాలుగు గణములు. 1. సుకాలినః 2. హవిష్మంతః 3. ఆజ్యపాః 4. సోమపాః. వీరిలో మొదటి గణము విషయము పదుమూడవ అద్యాయమున చెప్పబడినది. ఈ అధ్యాయమున రెండవ గణమువారి విషయము చెప్పబడును.

(ప్రతి గణము విషమునను తెలియవలసిన విషయములు-1. ఆ గణము వారు నివసించు లోకము. 2. ఆ గణము పేరు. 3. వారి తండ్రి నామము 4. ఆ గణము వారిని ఆరాధించు వారు. 5. వారి మానసీకన్యా నామము.)

సోమ పథములను లోకములు గలవు. వీనియందు మరీచి అను ప్రజాపతికి కుమారులు అగు పితృదేవతలు నివసింతురు. వీరిని దేవతలు ఆరాధింతురు. ఈ పితరులకు అగ్నిష్వాత్తులు అని పేరు. (అగ్నిషు-ఆత్త=ఆగ్నులయందు సమగ్రముగా హవిస్సు వేల్చి యజ్ఞములను చేసినవారు.) వీరందరును యజ్వలు-యజ్ఞములను చేసినవారు.

వారి మానపుత్రిక అచ్ఛోదా అను ఆమె. ఆమె నదీరూపురాలు ఐనది. పూర్వము పితృదేవతలు అచ్ఛోదమను సరస్సును సృష్టించిరి. ఆ సరస్తీరమున ఈమె వేయి దివ్య సంవత్సరముల కాలము తపస్సు ఆచరించెను. పితరులు సంతుష్టులై ఆమె కడకు వచ్చిరి. నీకేమి వరము కావలెనో ఇత్తుము. కోరుకొనుము-అనిరి. వారందరును దివ్యములగు రూపముల ధరించినవారు దివ్యములగు మాలికలు పుష్పములు దాల్చినవారు. దివ్యగంధములు పూసికొనినవారు. యువకులు; బలశాలురు; మన్మథుని వంటివారు. వారిలోనుండి “మావసుడు’ అను పితరుని ఆమె కామపరవశురాలై వరునిగా కోరుకొనెను. ఆ సుందరి ఈ వ్యభిచార దోషముచేత యోగ భ్రష్టురాలయ్యెను. అంతవరకును దేవభావమున భూమిని తాకకయున్న ఆమె భూస్థలిపై పడిపోయెను.

కాని మావసుడు ఆ అచ్ఛోదను కామించక ధైర్యముతో ఉండెను. అందుచే ఆమె “మావస్య’ (మావనునికి ప్రియురాలు) కాలేదు. కనుక ఆమెకు “అమావస్య’ అను పేరు వచ్చెను (మావస్యకానిది) తన తపస్సుచే పితరులను మెప్పించినందున ఈ అచ్చోద లేదా అమావాస్య పితృదేవతలకు ఇష్టురాలు మాత్రమయినది. అందుచే అమావస్యా (అమావాస్యా) తిథియందు పితరులకు ఆర్పించినది అక్షయమగును. అనంతఫలమును ఇచ్చును.

_____________________________________________________________________________________

* మత్స్య.

తన తపస్సు తన ఈ దోషముచే క్షీణించుటవలన అచ్ఛోద దీనురాలయి ముఖము వంచుకొని సిగ్గుపడుచు తాను మరల తన తపస్సును సమృద్ధి నొందించుకొనుటకై ఉపాయమును తెలుపవలసినదిగా తన తండ్రులగు పితరులను వేడుకొనెను. ఆ మహాభాగులు అనుగ్రహము కలవారైరి. వారు జరుగబోవు విషయములను దేవకార్యమును (తమ ధ్యాన దృష్టితో) దర్శించిరి. శుభమగు వాక్కుతో వారు ఆ తపస్విని (తపోవంతురాలు-జాలిపడదగిన దీనురాలు) తో ఇట్లు పలికిరి: సుందరియగు పుత్తీ్ర! వివేకవంతులగు వారు (భూలోక సంబంధి కానటువంటి) దివ్య శరీరముతో చేసిన ఏ కర్మమునకైనను ఫలమును వారు అదే శరీరముతో అనుభవింతురు. మానుష శరీరముతో నున్నవారు మాత్రము తాము చేసిన కర్మల ఫలమును (కొన్నిటిని) ఆ దేహమును విడిచిన తరువాత అనుభవింతురు. (నీవు మనుష్య స్త్రీగా అయియున్నావు. కనుక) నీవు తపస్సు ఆచరించినచో దాని ఫలమును నీవు ఈ దేహమును విడిచిన తరువాత (మరియొక జన్మములో కాని దేవలోకమునకాని) అనుభవింతువు.

ఇప్పుడు నీవు నీ తండ్రుల విషయమున వ్యతిక్రమము (నియమము తప్పి కామ బుద్ధిని చూపుట) చేసితివి. కనుక ఇరువది ఎనిమిదవ ద్వాపరయుగమున చేప కడుపున జన్మించి నీచమగు కులమును చేరుకొందువు. ఇది జరుగుటకై నీవు తప్పక వసుడను రాజునకు కూతురవు అగుదువు. కన్యగా ఉండి (కన్యాత్వము చెడకయే) చివరకు మరల దుర్లభములగు నీలోకములను నీవు చేరెదవు. ఎట్లన-పరాశరుని విర్యముతో ఒక కుమారుని కనెదవు. అతడు సాక్షాత్‌ అచ్యుతు (నారాయణు) డే. బదరీవృక్షములు తరచుగా కల ద్వీపమున జనించుటచే అతనికి బాదరాయణుడు అని వ్యవహారము కలుగును. ఆ నీకుమారుడు ఒకటిగా అయి యున్నవేదమును నాలుగుగా విభజించును. సముద్రుని అంశచెత జనించిన పూరు వశీయుడైన శంతనుని వలన చిత్రాంగదుడు విచిత్రవీర్యుడు అను కుమారులను ఇద్దరను కనెదవు. భూలోకమున నీకు సత్యవతి అనిపేరు. పితృలోకమున నీకు అష్టకా అని పేరు. అచట నీవు ప్రౌష్ఠపదీ-అష్టకా-(భాద్రపద శుక్ల పూర్ణిమ గడచిన వెంటనే వచ్చు సప్తమీ తిథి) రూపముతో ఉందువు. నీవు పర (పితృ) లోకమునందుండి ప్రాణులకు ఆయురారోగ్యములను కోరిన ఫలములను ఇత్తువు.

నీవు భూలోకమున నదీ రూపమును పొంది అచ్ఛోద అను పేర పుణ్యజలములుగల నదీ శ్రేష్ఠవైయుందువు.

ఇట్లు పలికి ఆ పితృగణము అచ్చటనే అంతర్ధానమును పొందిరి. ఆ అచ్ఛోదయను పితృ కన్యయును వారిచే ఇంతవరకును చెప్పబడిన సత్కర్మ ఫలమును పొందెను.

ఇది శ్రీ మత్స్య మహాపురాణమున మత్స్యమను సంవాదమున పితృకన్యయగు అచ్ఛోద చరితమను చతుర్దశాధ్యాయము.

పతన కారణాలు

October 4, 2010

विहितस्याननुष्ठाना न्निन्दितस्य च सेवनात् |
अनिग्रहच्चेन्दियाणां नरः पतनमृच्छते ||

విహితస్యాననుష్ఠానా న్నిందితస్య చ సేవనాత్
అనిగ్రహచ్చేంద్రియాణాం నరః పతన మృచ్ఛతే

vihitasya ananusthanaha ninditasya ca sevanaat
anigraha ca indriyaaNaam narah patanam Rchchhte

A man selects of fall down by
a. Not performing the prescribed duties,
b. performing the actions that are condemned
c. by not controlling the sense organs

Note: The basis of “prescribed duties” and “condemned actions” is the saastram; guidance of controlling senses is to be derived from the lives of elders who are well studied in the saastras and lived as per the norms of them.

Binding Energy of Software Systems

October 1, 2010

When we study basics of atomic physics, we came to know that “A bound system has typically lower potential energy (i.e., mass) than its constituent parts” To make it into simple words, the total mass of all nucleons is more than the mass of nucleus formed by them. This mass deficit when converted to energy equivalent is called binding energy. That is the “force” which keeps the system together and not let the different constituent components fall apart!

So, In software terms, this is the effort that has gone into the “integration” of the different system components into its final form of Business Application.

Traditionally the integration has followed different models in the software systems.

Silos: Multiple software components were developed on a specific technology / programming language like COBOL, C etc., and they are integrated vertically using the procedure calls and RPCs. It is difficult to integrate with a component that is outside the technology.

Star/Spaghetti i.e., point to point integration: In this method, different components of a business application talk to each other using the flat files, or other methods. As a need for integration arises, the necessary interface should be developed and deployed on both the interfacing components of the business application. Soon, we will have a very complex spaghetti created that is very difficult to maintain.

Hub and Spoke based EAI: To overcome the standardization problems of point to point interfaces, each component should talk a “common language” with a central HUB that mediates all the integration between the enterprise business systems in that common language. This technology has developed several standard adaptors for common business components.

Enterprise Service Bus (ESB): This is the most modern integration technique available today. The key difference is that the central HUB is replaced with a more open set of protocols that can integrate the business components beyond a single enterprise. It is more open and allows more loosely coupled, heterogeneous components to talk to each other by providing more sophisticated “translation” services to them.

So, it is important that sufficient “binding energy” is in the Enterprise Business System and the CORRECT structure/method is used for the integration to keep the software strong (for operations) and flexible (for tackling the changes) all the way through its lifetime.

For more information on binding energy (atomic physics) : http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_energy

For more on Patterns in Business Service Choreography using ESB (IBM redbook): http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp3908.pdf