అహం అవ్యయః

తాపత్రయ వినిర్ముక్తో దేహత్రయ విలక్షణః |
అవస్థాత్రయ సాక్ష్యస్మి అహమేవాహమవ్యయః ||

— బ్రహ్మజ్ఞానావళి మాల (ఆది శంకర భగవత్పాదులు)

taapatraya vinirmuktO dEhatraya vilakshaNaH
avasthaatraya saakshyasmi ahamEvaahamavyayaH

— Brahmajnaanaavali maala of Bhagavan Adi Sankara Bhagavadpaada

తాపత్రయ వి+నిర్+ముక్తః = completely freed from the three types of heats (adhi bhautika, adhi daivika, adhi atmika taapas cause restlessness)

దేహత్రయ విలక్షణః = having understood that the self is different from the three bodies (sthoola deha is annamaya kosha, sookshma deha is a combination of pranamaya, mano maya, vijnaanamaya koshas; kaarana deha is the aanandamaya kosha which is the causual body; SELF is distinct from all these three bodies.)

అవస్థాత్రయ సాక్ష్యస్మి = having realized the self as the witness in all the three states of being (jagrat, swapna, sushupti avasthas are always witnessed by the SELF alone)

అహం ఏవ అహం అవ్యయః = I am THAT I AM who is indeclinable!

om tat sat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: