Archive for November, 2010

నా కంటే దీనుడెవడు?

November 29, 2010

అసారే సంసారే నిజ-భజన-దూరే జడధియా
భ్రమన్తం మామ్-అన్ధం పరమ-కృపయా పాతుమ్ ఉచితమ్
మద్-అన్యః కో దీనస్తవ కృపణ-రక్షాతి-నిపుణ-
స్వ్తద్-అన్యః కో వా మే త్రిజగతి శరణ్యః పశుపతే – 13

— శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల శివానంద లహరి నుంచి శ్రీ వికృతి నామ సంవత్సర చివరి కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా

O pasupati (lord of all beings)! (krupayaa paatum uchitam) It befits Thee to save me who, (jadadhiyaa, maam andham) stupefied by ignorance, (asaare samsaare bhramantam) is wallowing in hallow worldliness, (nija-bhajana-dure) far removed from the true worship of Thee, the Lord of all creatures. (mad anyah ko dInah) Where is the person more miserable than I? (tava krupana rakshaati nipunah) Where is the one more skilled than Thee in saving the wretched? (tvad anyah ko vaa mE trijagati saranyah) And where in all the three worlds is another apart from Thee who is fit for one to take refuge in?

— Translation based on the words of Swami Tapasyaananda of Ramakrishna Math.

సత్యం, శివం, సుందరం.
satyam, sivam, sundaram.

Energy Storage – Pumped Storage Hydro

November 28, 2010

Q: How to store the energy?
A: In its potential form…

When electricity is produced from an hydro electric plant, during off peak hours of demand, the electricity is used to pump the water to a higher reservoir using a reversible turbine/generator assembly.

The non-conventional “wind turbines” or “solar cells” can also be used to pump the water to a higher reservoir, thereby making them more reliable to connect them to the electricity Grid!

Once the water is available in higher reservoir, electricity can be generated as and when needed depending on the demand.

This is the largest capacity form of stored energy available for a Grid Connected storage options.

In India we have one 1000MW plant at Tehri Dam.

In my personal opinion, this is one of the best and environmental friendly solution to store the electricity!

జయ శ్లొకములు

November 23, 2010

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణః చ మహాబలః |
రాజా జయతి సుగ్రీవొ రాఘవేణాభిపాలితః || 5-42-33

దాసోహం కొసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః |
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః || 5-42-34

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవెత్ |
శిలాభిః తు ప్రహరతః పాదపైః చ సహస్రశః || 5-42-35

అర్దయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం |
సమృద్ధార్థొ గమిష్యామి మిషతాం సర్వ రక్షసాం || 5-42-36

ధర్మాత్మా సత్యసంధస్చ రామో దాశరథీర్యది || 6-90-71 (second half)
పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వస్తదేనం జహి రావణిం | 6-90-72 (first half)

–వాల్మీకి రామాయణం నుంచి

మల్లికార్జున మహాలింగం

November 19, 2010

సన్ధ్యారంభవిజృంభితం శ్రుతిశిర స్థానాన్తరాధిష్ఠితం
సప్రేమ భ్రమరాభిరామమసకృత్ సద్వాసనా శోభితమ్ ।
భోగీన్ద్రాభరణం సమస్త సుమనఃపూజ్యం గుణావిష్కృతం
సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితమ్ ।।50।।

–శంకర భగవత్పాదుల శివానందలహరి నుంచి

Swami Tapasyaananda explains it as follows:
sandhyaarambha vijRmbhitam: Lord Siva resembles flowering Arjuna tree with the jasmine creeper entwining it. He dances at dusk when the tree also blossoms.

Srutisira-sthanaantar-aadhistitam: He occupies the crest of Vedic wisdom just as Arjuna flowers find the place on heads and ears of men

saprema-bhramaraabhiraamam: He is rendered beautiful by the presence of loving Bhraraambika (his consort), and the tree by the eager honey-bees

sadvaasana sobhitam: He is always distinguished by reason of good men resorting to Him as the tree is by its good smell

bhogiindra-abharanam: He has the kings of snakes as his ornaments while the Arjuna flowers form the decorations of noted pleasure seekers (bhogis)

samasta-sumanaah-puujyam: He is worthy of worshiped by all other gods; and the Arjuna flowers are laudable among all other flowers

gunaavishkrutam: He reveals the qualities of Nature like Sattva, Rajas and Tamas and the Arjuna flowers their color, fragrance and other qualities

srigiri-mallikharjuna-mahaalingam: He is established as the linga known as Mallikarjuna on the mountain sri parvata (srisailam), while Arjuna tree stands on beautiful peak

siva-aalingitam: He is embraced by Paarvati and the tree by jasmine creepers

I worship SIVA who thus resembles the Arjuna tree and who is represented by his emblem known as Mallikaarjuna established on the sriparvata.

— కార్తీక పూర్ణిమ సందర్భంగా

smarter grids

November 18, 2010

I have been at a conference related to Smart Grids at Delhi last week. There was a question asked by a BA student to me “What is this smart grid all about?”
I will try to answer this question as simply as I can in this post.

Electricity traditionally supplied to consumers from its generating plants using the “power GRID”. The interconnected network of generating plant -> transmission grid (high voltage) -> distribution grid (medium voltage) -> Consumer (at 220Volts) is the power grid.

Due to the amount of investment into this core infrastructure of GRID, it has been a public sector (government) agency that built the grid. The way consumers buy or pay for the energy is dictated by the utility company. As the infrastructure development slowly got de-regulated and more and more private participation is into power generation and “open access” to the power across the grid is being made available for consumers.

“Energy” is freely available in the nature in the form of Sun light, wind, tidal, flow of a river, coal, nuclear etc., forms but making it available in a house to the lights, fans, ACs and several electrical appliances like pump sets etc., costs money.

Energy has an initial “conversion” cost i.e., converting fuel to heat in a boiler and heat to mechanical movement of a turbine and the mechanical energy to electricity by a generator. Then it need to pass through the transmission and distribution channels to the consumer which adds a “transportation and distribution” cost. Finally the consumption at each end point is measured by a Meter that involves some costs of metering, billing and collection of bills through operating some channels like collection kiosks, bank direct debit etc., from the final consumer.

How is all this related to smartness of the GRID? A customer has not much a role in the whole process… He uses the Electricity and pays the bill monthly… It is a one-way flow of information and energy! As the demand for energy increases and the fossil fuel like coal decreases in availability one should think of methods to wisely use the energy. A smarter grid is an enabler for wiser generation, distribution and consumption of the energy. A “smart meter” that can measure more accurate consumption and power quality at more frequent interval (e.g every one hour) gives a better understanding of consumption patterns for the consumer and utility, there by the energy pricing can be more dynamic as different price can be applied for peak hours and another price for non-peak hours.A “smart meter” enables micro grids. Where ever possible small commercial customer can have their own “solar” or “wind” generation capability and when they have excess of energy they can reduce the consumption from the grid or even feed the energy back to the grid. So, the meter can measure two way i.e., import and export of the energy from and to the grid. This makes the distribution grid to be more responsive to the demand and supply scenario. A distribution grid should instrument each transformer, feeder and substation to measure power quality and other key parameters for efficient use of the equipment by minimizing the asset maintenance costs and failures of the equipment. It will also ensure the energy lost over the transportation to a minimum. (Currently globally a 50% of generated energy never reaches any customer!!)

An interconnected set of devices they can exchange information along with the energy in both directions for the purpose of making intelligent decisions for wise consumption of energy/utility makes up a smart grid.

A customer is more informed about the prices of energy he is using at different times of the day, Utility can control some high power consuming equipment at customer premise remotely, information exchanged between the customer, distribution, transmission and generation entities in bi-directional, automated mode. It will finally lead to conserving the energy, managing the demand and supply balance in a wise manner and finally make the planet EARTH more greener! That is the whole idea of smarter grids. Advancements in telecommunication and information technology enable the transformation of power grids into smarter grids.

I hope this post is simple and smart enough to explain what is a “Smarter Grid” to a novice.

కొపం – పాపం

November 14, 2010

క్రుద్ధః పాపం న కుర్యాత్కః క్రుద్ధొ హన్యాద్గురూనపి |
క్రుద్ధః పరుషయా వాచా నరః సాధూనధిక్షిపేత్ ||

— వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండం 55 సర్గ నుంచి

హనుమంతుడు లంకను తగుల పెట్టి ఇలా అలోచన సాగిస్తున్నాడు:
కొపం ఎంత పాపాన్నైనా చేయిస్తుంది. నేను చేసిన అనాలోచితమైన పని వలన సీతమ్మకు ఏమైనా హాని జరిగిందేమో!

కోపం వలన కలిగే దుస్పరిణామాలని చేపుతుంది ఈ సర్గ.

ఈ శ్లొకం లొ కొపం గురువులను హత్యకు, సాధు పురుషులను పరుష వాక్య దూషణకు కూడా దారి తీస్తుందనే భావాన్ని తెలియ చేప్పాడు మహా కపి.

http://www.valmikiramayan.net/sundara/sarga55/sundaraitrans55.htm

దీప+ఆవళి

November 5, 2010

దీపం జ్యోతిః పరంబ్రహ్మం
దీపం సర్వ తమోపహం
దీపేన సాధ్యతే సర్వం
సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే

దీపం యొక్క జ్యొతి పరబ్రహ్మ స్వరూపం.
దీపం వలన చీకటి అంతా నశింపజేయ బడుతుంది.
వెలుగు చేతనే సర్వ (కార్యాలు) సిద్దిస్తాయి.
ఓ సంధ్యాదీపమా నీకు మా నమస్కారములు

— దీపావళి శుభాకాంక్షలు

సంసార సాగరము

November 1, 2010

క్లేశాదిపంచకతరంగయుతం భ్రమాఢ్యం
దారాత్మజాప్తధనబంధుఝషాభియుక్తం
ఔర్వానలాభనిజరోషమనంగజాలం
సంసారసాగరమతీత్య హరిం వ్రజామి

— ఆధ్యాత్మ రామాయణము, యుద్ధకాండము, దశమ సర్గ, 61

క్లేశ పంచకం = అవిద్య, అస్మిత, రాగ, ద్వేష, అభినివేశము -ఇవి తరంగాలుగా కలిగి,
భ్రమలు అనే సుడిగుండాలు కలిగి,
దార, ఆత్మజ, ఆప్త, ధన, బంధువులు అనెడి ఝషా (సొరచేపలు) కలిగి,
క్రొధమను బడబాగ్ని, కామమను వలలు కలిగిన ఈ సంసార సాగరమును దాటి హరి సన్నిధిని చేరెదను. (రాముని తో యుద్ధమందు హతుడినై)

–రావణుడు మండొదరి తో