సంసార సాగరము

క్లేశాదిపంచకతరంగయుతం భ్రమాఢ్యం
దారాత్మజాప్తధనబంధుఝషాభియుక్తం
ఔర్వానలాభనిజరోషమనంగజాలం
సంసారసాగరమతీత్య హరిం వ్రజామి

— ఆధ్యాత్మ రామాయణము, యుద్ధకాండము, దశమ సర్గ, 61

క్లేశ పంచకం = అవిద్య, అస్మిత, రాగ, ద్వేష, అభినివేశము -ఇవి తరంగాలుగా కలిగి,
భ్రమలు అనే సుడిగుండాలు కలిగి,
దార, ఆత్మజ, ఆప్త, ధన, బంధువులు అనెడి ఝషా (సొరచేపలు) కలిగి,
క్రొధమను బడబాగ్ని, కామమను వలలు కలిగిన ఈ సంసార సాగరమును దాటి హరి సన్నిధిని చేరెదను. (రాముని తో యుద్ధమందు హతుడినై)

–రావణుడు మండొదరి తో

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: