Archive for December, 2010

సంసారం అంటే?

December 18, 2010

కః పునః అయం సంసారః నామ?
సుఖదుఃఖసంభోగః సంసారః |
పురుషస్య సుఖ దుఃఖానాం సంభొక్తృత్వం సంసారిత్వం ఇతి |

ఏమిటి ఈ సంసారం అంటే?
సుఖదుఃఖసంభొగమే సంసారం.
పురుషుడు సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడమే వానికి సంసారిత్వం.

— భగవాన్ ఆది శంకరుల గీతా భాష్యం (13-20) నుంచి

Integration – Centralized or Distributed?

December 17, 2010

Let us imagine a big greenfield IT program that implements multiple packaged products, custom developed applications for an enterprise business.

There are multiple software vendors, package implementation partners and custom development teams, that are involved in the complete life cycle consisting of requirements analysis, architecture/design, code & test, integrate and deploy to production.

In such a scenario, how to deal with the interface development and integration?

Option 1: Centralized Integration Development
1. Agree the interfaces as step 1 of the program.
2. Let an independent group of people (let us call center of excellence) do the integration/interface work.
3. As the different products, applications are deployed the integration team will integrate them.

Option 2: Distributed Integration Development
1. Only have a integration back end (say ESB) be controlled by central team.
2. Each team working on different projects of the program will have their own interface development team.
3. As the different products, application are deployed the respective team will integrate them with the central ESB.

Which of the above options is better?

In my personal opinion, all the integration related activities are better done from a central COE.

Central COE can share the best practices, identify core patterns and leverage the skills.

Challenges in the COE model are acquiring and building the right skills and right sizing the COE for the program.

Any thoughts or ideas?

వ్యర్థం పర్యటనం

December 15, 2010

నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిస్య విత్తాశయా
వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతస్సేవాం న జానే విభో
మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలత త్వం శర్వ సర్వాంతర
స్తిష్ఠస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం

— శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు రచించిన శివానందలహరి లొ 57 వ శ్లొకం

nityam sva udara poshaNaaya sakalaan uddisya vitta ASyaa
vyartham paryatanam karOmi bhavatah sevaam na jaane vibhO!
mat janmaantara puNya paaka balata tvam Sarva sarvaantaraha
tisthasi eva hi tena vaa pasupate te rakshaNiiyah asmi aham.

O lord of all beings (pasupate), daily for providing myself the food (nityam sva udara poshaNaaya) and desiring wealth (vitta ASayaa), I wander around in vain from one place to another (sakalaan uddisya vyartham paryatanam karOmi). Vibho, I dont know how to serve thee! (bhavata seva na jaane vibho!). You, who sits always in the hearts of everyone and know everything (tvam, sarva, sarvaantaraha tistaseva) you should only save me (te rakshaNiiyosmaham) on account of the fruition of my past good deeds (as it were – if there are any!) (mat janmaantara puNya paaka balata)

— This English translation is mine and is subject to all sorts of human errors!!

This “vyartha paryaTana” is true in both the cases of:
a. in this world going around here and there as well as
b. the jeeva going through multiple births in different worlds
one after the other without reaching the ultimate TRUTH!

om tat sat

అవస్థలు – మార్పు

December 10, 2010

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తాస్వనువర్తమాన మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో భద్రయా ముద్రయా
తస్మైశ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

బాల్యాదిషు, జాగ్రదాదిషు, అపి, తథా, సర్వాసు, అవస్థాసు, అపి,
వ్యావృత్తాసు, అనువర్తమానం, “అహం”, ఇతి, అంతః, స్ఫురంతం, సదా,
స్వాత్మానం, భజతాం, యః, భద్రయా ముద్రయా, ప్రకటీకరోతి,
తస్మైశ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

బాల్య కౌమార వార్ధక్య అవస్థల్లోనూ
జగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి అవస్థల్లోనూ
దర్శన స్పర్శనాది అవస్థల్లోనూ
భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లోనూ,
సదా “అహం” = “నేను” అని అన్ని మార్పుల్లోనూ మార్పు చెందకుండా ప్రకాశిస్తున్న ఏ ఆత్మ కలదో
ఆ అత్మ స్వరూపమును భక్తులకు చిన్ముద్ర చే ప్రకటిస్తున్నటువంటి గురు మూర్తి శ్రీ దక్షిణామూర్తికి నమస్కరిస్తున్నాను.

— శ్రీ శంకరుల దక్షిణామూర్తి స్తొత్రం 8 వ శ్లొకం

Historize or Roll-Up

December 6, 2010

Information Technology is all about acquiring, processing, storing and presenting the “data” to the right people at right time to enable them to derive some meaningful information and in some cases useful intelligence or insight out of that data.

In usual business, a data point is captured only when there is a transaction that changes the data. So, each change to the data is captured, validated and stored. Such systems are called OLTP or On-Line Transaction Processing systems.

But, when the data is acquired at regular intervals in typical process control systems, not all the data points required to be stored; For example
a. the utilization of a system processor at every 5 seconds interval
b. Temperature of a steam turbine scanned at every 400 ms interval

In a typical process control system there will be several thousands of such data points scanned at very high frequency, typically every second.

What to do with all this data?
In a standard relational database storing all this data in raw format will be simply impractical. So, there are two methods to make some sense out of such “time series” data.

1. Historize the data using a process historian. A process historian uses a compression algorithm that only stores a data point only when there is a deviation beyond a set limit using variety of algorithms like straight line interpolation (SLIM1, 2, 3) or swinging door compression etc., to achieve a high degree of compression in storing the time series data.

2. Roll-up data on a periodical (i.e., hourly) basis to store max, min, average, standard deviation etc., values in one single record per data point. This can be used for historical trending purposes.

There are advantages of both methods. Recently I have seen a patent on dynamic compression of system management data which is interestingly putting the Historization with multiple compression algorithms for storing the systems management data.

మంత్రం – దీక్ష

December 4, 2010

దివ్య జ్ఞానం యతో దద్యాత్ కుర్యాత్ పాపస్య సంక్షయం
తస్మాద్దీక్షేతి సా ప్రొక్తా మునిభిస్తత్వవేదిభిః

ఇది దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది, పాపం యొక్క సంక్షయం చేస్తుంది. అందుచేత ఇది తత్త్వవేత్తలైన మునుల చేత “దీక్ష” అని చెప్పబడింది

గ్రన్ధే దృష్ట్వా తు మన్త్రం వై యో గృహ్ణాతి నరాధమః
మన్వన్తరసహస్రేషు నిష్కృతిర్నైవ విద్యతే

పుస్తకం చూచి మంత్రం గ్రహించే నరాధమునికి వేయి మన్వంతరాలకి కూడ ఆ పాపం నుండి విముక్తి లేదు

చర్యాపాదం, శైవ దర్శనం

మాననివి

December 2, 2010

రాకన్మానవు హానివృద్ధులు మహారణ్యంబులో డాగినన్
పోకన్మానదు దేహమేవిధమునన్ బోషించి రక్షించినన్
గాకన్మానవు పూర్వజన్మకృతముల్ గాగల్గు నర్థంబులున్
లేకన్మానవదెంత జాలిబడినన్ లేముల్ సిరుల్ రాఘవా !

— రాక, పోక, కాక, లేక మానని విషయాల గూర్చి