>రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

>బాలక్రీడలఁ గొన్నినాళ్ళు, పిదపన్ భామాకుచాలింగనా
లోలాభ్యున్నతిఁ గొన్నినాళ్ళు, మరి యిల్లున్ ముంగిలిన్ గొన్నినా
ళ్ళీలీలన్ విహరించితిన్, సుఖఫలం బిందేమియున్ లేదుగా
హాళిన్ నీ పద సేవఁ జేసెదను రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

— శ్రీ రామ దాసు(?)

One Response to “>రామా! ఆర్తరక్షామణీ!”

  1. Janaki R Polani Says:

    Beautiful. Reminds one of Tyagayya’s Pancha Rathna Kruthis. May be he read this poem before he wrote that Kruthi

    Janaki Ramaiah Polani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: