>సర్వార్థసాధకము

>…..పాండునగ్రసుతుడు నిభృతమై దేవకి సుతునితోడ :

శివముఖ్యనామములు ప్రస్తవనకృతిన్ భోగమోక్షపదములగునని విం
దు విమలబోధ యెఱింగింపవె వాని నిరుక్తిననినఁ బరమప్రీతిన్

అతండిట్లనియె

శివదేవు ముట్టఁ గొల్వఁగ, నవనీశ్వర యతనిపేళ్ళయర్థ మెఱిఁగి సం
స్తవనకృతిఁ గూర్ప నాకైన విధాతకునైన నరిది నా మదిఁ జూడన్

నీవిట్లు నన్నునడిగితి గావున నాయెఱిఁగినట్టి గతిఁ జెప్పెద న
ద్దేవాదిదేవువరనామావలి విను మచలమైన యవధానముతోన్

అగ్నివాయువాసవాదిత్యవసుమరుదాది దేవతామయాత్ముఁ డైన
శివుని మహిమఁ బ్రీతిఁ జెప్పుట వినుట సర్వార్థసాధకంబు లగు నృపాల

శివ సహస్ర నామ స్తొత్రం:
http://sanskrit.safire.com/pdf/SHIVA_SAHA_MAHA.PDF

–శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అనుశాసనిక పర్వము, పంచమాశ్వాసము నుంచి
(మహాశివరాత్రి సందర్భంగా)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: