>శంకర జయంతి

>

शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया ।
किङ्करी यस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये ॥११॥

The tricky Maya that cleverly deludes; And raises storms of dismay in my mind, That illusion is his servant maid; Salutations to Sankaracharya !

— from श्रीगुरुपरम्परास्तोत्रं

[ Full text on sAradA pITham site. ]

It is the celebration of a birthday of The Birth-less One! “Bhagavan Adi Sankara”

न मृत्युर् न शंका न मे जातिभेद: पिता नैव मे नैव माता न जन्म
न बन्धुर् न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवॊऽहम् ॥ (From nirvANa shaTkam)

— శంకర జయంతి సందర్భంగా

Advertisements

One Response to “>శంకర జయంతి”

  1. రాజేష్ జి Says:

    >$ప్రసాద్ గారు శంకర జయంతి సందర్భంగా మీకు శుభాకాంక్షలు!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: