>ఏకత్వం, భిన్నత్వం

>कृष्णो भोगी शुकः त्यागी जनको राजकार्यकृत्
दत्तो वेश्यासुरासक्तः विष्णुमक्तस्तु नारदः
लीला स्वपतिरक्ता च कर्कटी पिशिताशना
इतिहास पुराणानां कर्ता व्यासो महान् ऋषिः
ज्ञानमेकं तु सर्वेषां कर्म तेषां पृथक् पृथक्

— గురువులు రకరకాల కర్మల్లోనూ కనిపించినా వారందరి లోని జ్ఞానం ఒక్కటే!
(జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ ఏకత్వమే, కర్మ ఎప్పుడూ భిన్నత్వమే)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: