>భక్తార్భకుని రక్షణ

>ఆనన్దాశ్రుభిరాతనోతి పులకం నైర్మల్యతశ్ఛాదనం
వాచా శంఖ ముఖే స్థితైశ్చ జఠరాపూర్తిం చరిత్రామృతైః ।
రుద్రాక్షైర్భసితేన దేవ వపుషో రక్షాం భవద్భావనా
పర్యంకే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్తార్భకం రక్షతి ।।

ఆనన్ద అశ్రుభిః ఆతనోతి పులకం నైర్మల్యతః ఛాదనం
వాచా శంఖముఖే స్థితైః చ జఠరా పూర్తిం చరిత్ర అమృతైః
రుద్రాక్షైః భసితేన దేవ వపుషః రక్షాం భవద్ భావనా
పర్యంకే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్త అర్భకం రక్షతి

ఓ దేవా , భక్తి అనే తల్లి భక్తుడైన అర్భకుడిని ఇలా రక్షిస్తుంది:
ఆనందాశృవులతో పులకింపజేస్తూ, నిర్మలత్వం అనే బట్టలు కట్టి, నీ చరిత్రామృతమును మాటలనే ఉగ్గుగిన్నె తో పోసి ఆకలి తీర్చుతూ, రుద్రాక్ష భస్మములచేత శరీరాన్ని రక్షిస్తూ, నీ భావనా ధ్యానమనే ఊయల లో ఉంచి భక్తుడు అనే బాలుడిని భక్తి అనే జనని రక్షిస్తుంది.

— శివానందలహరి నుంచి

(ఇటువంటి తల్లి రక్షణ లో ఉన్న మనకెందుకింక భయం?)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: