పరతంత్రం

కాలో హి బలవాన్ కర్తా సతతం సుఖ దుఃఖయోః |
నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్య పాపానుయోగతః ||

కాలమనే బలమైన కర్త నరుల పుణ్య పాప అనుగతంగా, పరతంత్రముగా ఎల్లప్పుడూ సుఖ దుఃఖ ములను కలుగజేయుచున్నాడు.
(కాలము అంటే మన పుణ్యమునకు తగిన సుఖాన్నీ, పాపమునకు తగిన దుఃఖాన్నీ తప్పకుండా తగిన సమయంలో కలిగించే ఎదురులేని బలవంతుడైన కర్త.)

–దేవీ భాగవతం నుంచి

kAlO hi balavAn kartA satatam sukha du@hkhayO@h
narANAM paratantrANAM puNyapApAnuyOgata@h

kaala alone is the most powerful karta, who always dispenses the sukha and duhkha to beings based on their punya and paapa. In this matter of sukha and duhka, human being is helplessly dependent (paratantra) on his own punya and paapa.

— From dEvI bhAgavatM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: