మనుష్యుల అనుష్ఠానం

అనుష్ఠితం తు యద్దేవైరృషిభిర్యదనుష్ఠితం
నానుష్ఠేయం మనుష్యైస్తు తదుక్తం కర్మ ఆచరేత్

అనుష్ఠితం తు యత్ దేవైః  ఋషిభిః యత్ అనుష్ఠితం
న అనుష్ఠేయం మనుష్యైః తు తత్ ఉక్తం కర్మ ఆచరేత్

anushThitaM tu yat dEvai@H  Rshibhi@h yat anushThitam
na anushThEyaM manushyai@h tu tat uktam karma AcarEt

దేవతలు చేసిన పనులు, ఋషులు చేసిన పనులు మనుష్యులు చేయగూడదు. వాళ్ళు చెప్పినట్లు మాత్రమే చెయ్యాలి.

Human beings should not try to imitate the actions of Devas and Rishis. Mankind should only follow the teachings of them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: