జిహ్వ, ప్రమాణం

జిహ్వే ప్రమాణం జానీహి భాషణే భొజనేపి చ
అత్యుక్తిరతిభుక్తిశ్చ సత్యం ప్రాణాపహారిణీ
jihvE pramaaNaM jaanIhi bhaaShaNE bhojanE..pi cha
atyuktiratibhuktishca satyaM praaNaapahaariNI

జిహ్వే  ప్రమాణం  జానీహి  భాషణే  భొజనే అపి చ
అతి ఉక్తిః అతి భుక్తిః చ సత్యం ప్రాణ అపహారిణీ

ఓ నాలుకా, నీ మితి ని తెలుసుకో, భోజనానికీ, భాషణానికీ కూడా.  అతి భాషణ, అతి భోజనాలు ప్రాణాలను అపహరించగలవు. 

O Tongue! know your limits with respect to both “talking” and “eating.” For,  or over talking or over eating both could kill!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: