Archive for November, 2011

శివ తత్త్వం

November 25, 2011

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు లోకమ్ములేలగలడు
కోరితే సొకమ్ముబాపగలడు…((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడునాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు గంగపైకెత్తగలడుపాపులను తుంగలో తొక్కగలడు((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడునాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు కొండపై ఉండగలడువరమిచ్చి గుండెలో పండగలడు((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడునాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు ఒక కన్ను తెరవగలడుఒద్దంటే రెంటినీ మూయగలడు((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడునాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు సగము పంచీయగలడుతిక్కతో అసలు తుంచేయగలడు((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడునాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు మనలోన కలవగలడుదయతోటి తనలోన కలపగలడు((నాలోన))

నాలోన శివుడు గలడు నీలోన శివుడు గలడు 
నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడునాటకాలాడగలడు 
తెరదించి మూటగట్టేయగలడు(౩)

— శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అనుభూతి నుంచి జారిన తత్త్వం..
 శివ తత్త్వాన్ని జానపద పరిభాషలో పోలి స్వర్గం, పోలాల అమావాస్య సందర్భంగా
(ఇదే తత్త్వాన్ని మొన్న వేసిన జీవన్ముక్తానందలహరీ అనే టపా లో దేవ భాష లో చూశాం)

జీవన్ముక్తానందలహరీ

November 23, 2011

శంకర భగవత్పాదులు సనాతనధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి వైదికమైన ప్రవృత్తి నివృత్తి మార్గాలను సమన్వయ పరచి గీతా భాష్యాన్నీ, సూత్ర, ఉపనిషద్ భాష్యాలనూ ప్రస్తుత తరానికి అందించారు. దానితో పాటు ఏకశ్లోకి మొదలుకొని ఉపదేశ సహస్రి వరకూ ప్రకరణ గ్రంధాలను బ్రహ్మ తత్త్వాన్ని ధనాత్మకంగాను మిధ్యను ఋణాత్మకంగాను వర్ణిస్తూ వివిధ రకాలైన సాధకులకు ఉపయోగ పడే విధంగా అద్భుతమైన శైలిలో నిర్మించారు. 


కొద్ది రోజుల క్రితం అనాత్మశ్రీవిగర్హణం అనే ప్రకరణం లో ఋణాత్మకంగా వేటికి విలువ లేదో చెప్పిన చిన్న ప్రకరణమును చూచిన తరువాత, ధనాత్మకంగా జీవన్ముక్తుని ఆనందాన్ని తెలియజెప్పే ప్రకరణం ఇది.  జీవన్ముక్తావస్థ కేవలం తాపత్రయ నివారణం మాత్రం కాదు. అదొక అఖండ అమృతానంద లహరి. పరంపరానుగతం గా సద్గురువుల చేత నిరంతరాయంగా ప్రస్ఫుటం చేయబడే ఆ ఆనందలహరి జగద్గురువుల పదాల్లో:   


पुरे पौरान्पश्यन्नरयुवतिनामाकृतिमयान
सुवेषान्स्वर्णालङ्करणकलितांश्चित्रसदृशा
 .
स्वयं साक्षाद्दृष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १..

वने वृक्षान्पश्यन्दलफलभरान्नम्रसुशिखान
घनच्छायाच्छन्नान्बहुलकलकूजद्द्विजगणान .
भजन्घस्रोरात्रादवनितलकल्पैकशयनो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. २..

कदाचित्प्रासादे क्वचिदपि च सौधेषु धनिनां
कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम .
कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ३..

क्वचिद्बालैः सार्धं करतलजतालैः सहसितैः
क्वचित्तारुण्यालङ्कृतनरवधूभिः सह रमन .
क्वचिद्वृद्धैश्चिन्ताकुलित हृदयैश्चापि विलपन
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ४..

कदाचिद्विद्वद्भिर्विविदिषुभिरत्यन्तनिरतैः
कदाचित्काव्यालंकृतिरसरसालैः कविवरैः .
कदाचित्सत्तर्कैर्रनुमितिपरस्तार्किकवरैर
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ५..

कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः
सुगंधैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलः .
प्रकुर्वन्देवस्य प्रमुदितमनाः संनतिपरो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ६..

शिवायाः शंभोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा
गणाध्यक्षस्यापि प्रकटितवरस्यापि च कदा .
पठन्वै नामालिं नयनरचितानन्दसरितो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ७..

कदा गङ्गाम्भोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थसलिलैः
क्वचित्कासारोत्थैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः .
भजन्स्नानं भूत्या क्वचिदपि च कर्पूरनिभया
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ८..

कदाचिज्जागर्त्यां विषयकरणैः संव्यवहरन
कदाचित्स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन .
कदाचित्सौषुप्तं सुखमनुभवन्नेव सततं
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ९..

कदाप्याशावासाः क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरः
क्वचित्पञ्चास्योत्थां त्वचमपि दधानः कटितटे .
मनस्वी निःसङ्गः सुजनहृदयानन्दजनको
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १०..

कदाचित्सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजोवृत्तिसुगत\-
स्तमोवृत्तिः क्वापि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः .
कदाचित्संसारी श्रुतिपथविहारी क्वचिदहो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. ११..

कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः
कदाचित्स्वानंदं हसितरभसस्त्यक्तवचनः .
कदाचिल्लोकानां व्यवहृतिसमालोकनपरो
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १२..

कदाचिच्छक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कमलं
क्षिपंस्तासां क्वापि स्वयमपि च गृह्णन्स्वमुखतः .
तदद्वैतं रूपं निजपरविहीनं प्रकटयन
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १३..

क्वचिच्छैवैः सार्थं क्वचिदपि च शाक्तैः सह वसन
कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन .
कदा गाणापत्यैर्गतसकलभेदोऽद्वयतया
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १४..

निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलं
निजं शैव रूपं विविधगुणभेदेन बहुधा .
कदाश्चर्यं पश्यन्किमिदमिति हृष्यन्नपि कदा
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १५..

कदा द्वैतं पश्यन्नखिलमपि सत्यं शिवमयं
महावाक्यार्थानामवगतिसमभ्यासवशतः .
गतद्वैताभासः शिव शिव शिवेत्येव विलपन
मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः .. १६..

इमां मुक्तावस्थां परमशिवसंस्थां गुरुकृपा\-
सुधापाङ्गावाप्यां सहजसुखवाप्यामनुदिनम .
मुहुर्मज्जन्मज्जन्भजति सुकृतैश्चेन्नरवरः
तदा त्यागी योगी कविरिति वदन्तीह कवयः .. १७..

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ
जीवन्मुक्तानन्दलहरी सम्पूर्णा ..
పురే పౌరాన్పశ్యన్నరయువతినామాకృతిమయాన్
సువేషాన్స్వర్ణాలఙ్కరణకలితాంశ్చిత్రసదృశాన్ .
స్వయం సాక్షాద్దృష్టేత్యపి చ కలయంస్తైః సహ రమన్
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧..


వనే వృక్షాన్పశ్యన్దలఫలభరాన్నమ్రసుశిఖాన
ఘనచ్ఛాయాచ్ఛన్నాన్బహులకలకూజద్ద్విజగణాన్ .
భజన్ఘస్రోరాత్రాదవనితలకల్పైకశయనో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౨..


కదాచిత్ప్రాసాదే క్వచిదపి చ సౌధేషు ధనినాం
కదా కాలే శైలే క్వచిదపి చ కూలేషు సరితామ .
కుటీరే దాన్తానాం మునిజనవరాణామపి వసన్
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౩..


క్వచిద్బాలైః సార్ధం కరతలజతాలైః సహసితైః
క్వచిత్తారుణ్యాలఙ్కృతనరవధూభిః సహ రమన్ .
క్వచిద్వృద్ధైశ్చిన్తాకులిత హృదయైశ్చాపి విలపన్
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౪..


కదాచిద్విద్వద్భిర్వివిదిషుభిరత్యన్తనిరతైః
కదాచిత్కావ్యాలంకృతిరసరసాలైః కవివరైః .
కదాచిత్సత్తర్కైర్రనుమితిపరస్తార్కికవరైర
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౫..


కదా ధ్యానాభ్యాసైః క్వచిదపి సపర్యాం వికసితైః
సుగంధైః సత్పుష్పైః క్వచిదపి దలైరేవ విమలః .
ప్రకుర్వన్దేవస్య ప్రముదితమనాః సంనతిపరో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౬..


శివాయాః శంభోర్వా క్వచిదపి చ విష్ణోరపి కదా
గణాధ్యక్షస్యాపి ప్రకటితవరస్యాపి చ కదా .
పఠన్వై నామాలిం నయనరచితానన్దసరితో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౭..


కదా గఙ్గామ్భోభిః క్వచిదపి చ కూపోత్థసలిలైః
క్వచిత్కాసారోత్థైః క్వచిదపి సదుష్ణైశ్చ శిశిరైః .
భజన్స్నానం భూత్యా క్వచిదపి చ కర్పూరనిభయా
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౮..


కదాచిజ్జాగర్త్యాం విషయకరణైః సంవ్యవహరన్
కదాచిత్స్వప్నస్థానపి చ విషయానేవ చ భజన .
కదాచిత్సౌషుప్తం సుఖమనుభవన్నేవ సతతం
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౯..


కదాప్యాశావాసాః క్వచిదపి చ దివ్యామ్బరధరః
క్వచిత్పఞ్చాస్యోత్థాం త్వచమపి దధానః కటితటే .
మనస్వీ నిఃసఙ్గః సుజనహృదయానన్దజనకో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౦..


కదాచిత్సత్త్వస్థః క్వచిదపి రజోవృత్తిసుగత\\-
స్తమోవృత్తిః క్వాపి త్రితయరహితః క్వాపి చ పునః .
కదాచిత్సంసారీ శ్రుతిపథవిహారీ క్వచిదహో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౧..


కదాచిన్మౌనస్థః క్వచిదపి చ వాగ్వాదనిరతః
కదాచిత్స్వానందం హసితరభసస్త్యక్తవచనః .
కదాచిల్లోకానాం వ్యవహృతిసమాలోకనపరో
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౨..


కదాచిచ్ఛక్తీనాం వికచముఖపద్మేషు కమలం
క్షిపంస్తాసాం క్వాపి స్వయమపి చ గృహ్ణన్స్వముఖతః .
తదద్వైతం రూపం నిజపరవిహీనం ప్రకటయన్
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౩..


క్వచిచ్ఛైవైః సార్థం క్వచిదపి చ శాక్తైః సహ వసన్
కదా విష్ణోర్భక్తైః క్వచిదపి చ సౌరైః సహ వసన్ .
కదా గాణాపత్యైర్గతసకలభేదోఽద్వయతయా
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౪..


నిరాకారం క్వాపి క్వచిదపి చ సాకారమమలం
నిజం శైవ రూపం వివిధగుణభేదేన బహుధా .
కదాశ్చర్యం పశ్యన్కిమిదమితి హృష్యన్నపి కదా
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౫..


కదా ద్వైతం పశ్యన్నఖిలమపి సత్యం శివమయం
మహావాక్యార్థానామవగతిసమభ్యాసవశతః .
గతద్వైతాభాసః శివ శివ శివేత్యేవ విలపన్
మునిర్న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః .. ౧౬..


ఇమాం ముక్తావస్థాం పరమశివసంస్థాం గురుకృపా\\-
సుధాపాఙ్గావాప్యాం సహజసుఖవాప్యామనుదినమ .
ముహుర్మజ్జన్మజ్జన్భజతి సుకృతైశ్చేన్నరవరః
తదా త్యాగీ యోగీ కవిరితి వదన్తీహ కవయః .. ౧౭..


ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ
జీవన్ముక్తానన్దలహరీ సమ్పూర్ణా ..


— కార్తీక మాస శివరాత్రి సందర్భంగా…. “కదా అద్వైతం పశ్యన్ అఖిలం అపి సత్యం శివ మయం 
మహా వాక్య అర్థానాం అవగతి సం-అభ్యాస వశతః 
గత ద్వైత అభాసః శివ శివ శివ ఇతి ఏవ విలపన్ 
మునిః న వ్యామోహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమాః  “


See 

http://kamakoti.org/shlokas/kshlok23.htm 

for English. 

మానవ జీవిత పరమావధి

November 21, 2011

25 సంవత్సరాల క్రితం, శ్రీ క్షయ నామ సంవత్సర కార్తీక బహుళ ఏకాదశి (ఉత్పత్తి ఏకాదశి) రోజున, నేను 8 రూపాయలకి “కర్మ యోగము” అనే పుస్తకమును శ్రీ రామకృష్ణ మిషన్ వారి ప్రచురణల నుంచి కొని చదవటం ప్రారంభించాను.  ఆ పుస్తకం  కర్మ యోగము మీద శ్రీ వివేకానందుల ప్రసంగాల సంకలనం.

మానవ జీవితమునకు అర్థమేమిటి? అనే ప్రశ్న కలగడమే అదృష్టం. దానికి సరైన సమాధానం దొరకడం ఇంకా కష్టం.

25 సంవత్సరాల తరువాత ఈ శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర ఉత్పత్తి ఏకాదశి నాడు “కర్మ యోగము” నుంచి ఒక తెలుగు వాక్యం మరియు ఒక సంస్కృత వాక్యం :

1. “మానవ జీవిత పరమావధి సుఖము కాదు; జ్ఞానము. ” 
2. “ఆత్మనో మోక్షార్థం జగద్ధితాయ చ” 

జీవులన్నీ కూడా సుఖము కొరకే జీవిస్తూన్నవి. ఆ సుఖ లాలస లో అమృతానంద కారకమైన ఆత్మ “జ్ఞానము” ను సంపాదించే ప్రయత్నము చేయుటకు అనుకూలమైన బుద్ధి జీవుని జన్మ మానవ జన్మ.

మోక్ష కారకమైన ఆత్మజ్ఞానము కొరకు సాధన చేస్తూ జగత్తు హితము కొరకు పాటుపడటమే మానవ జీవిత పరమార్థం

ఈ రెండు వాక్యాలూ నా ఆలోచనలను నడిపిన దారిలో నా కోసం నేను రాసుకున్న (బ్)లాగు పొస్టులు. –
1.   know thy self
2.   yOga vEdAnta
3.   plain truths

— ఈ శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర  కార్తీక బహుళ ఏకాదశి, చివరి కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా

numbers and counters

November 11, 2011

There is some amount of hype on the 11-11-11 i.e., 11-November-2011… I see the numbers as just counters and they themselves do not make much sense unless identified with some meaningful thing.

It is 14581 days since i was born, 8495 days since i was associated with software/computers, 6240 days since i started working etc., etc., in all these counters “I” remains constant while the numbers move on…

Several other numbers, top 10s, fortune 500s etc., etc., also make some hype around from time to time; but it will be continuously replaced in the flow of the numbers.

Especially in the current era of very high importance to the numbers and counters the true importance of the “Identity” and “Intelligence” seems to have lost…

Hope the 11:11AM IST of 11-11-11 bring some common sense around in the world in general and Information Technology world in particular…..

All the best flocks! 

త్రిపురాసుర సంహారం

November 10, 2011

శరి యై కార్ముకి యై మహాకవచి యై సన్నాహి యై వాహి యై
సరథుం డై సనియంత యై సబలు డై సత్కేతనచ్ఛత్త్రు డై
పరమేశుండొక బాణమున్ విడిచె తద్బాణానలజ్వాలలం
బురముల్ గాలె ఛటచ్ఛటధ్వని నభో భూమధ్యముల్ నిండగన్ 

— శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము, త్రిపురాసుర సంహార ఘట్టం నుంచి కార్తీక పూర్ణిమ సందర్భంగా

The Story: 

One upon a time, there lived a daemon named tArakAsura. He was killed by kArikEya the son of Lord Shiva in the war. This tArakAsura has three children named vidyunmAli, tArakAksha and kamalAksha. Their mothem took them to pAtALa after the death of tArakAsura. They grew up in due course of time and performed a severe penance. When lord Brahma appeared in front of them they have asked as follows.

“We need three cities made of Gold, Silver and Iron and each city should have all wonderful facilities to live and enjoy. These cities will orbit around in their own orbits and they come into a straight line once in 1000 divine years. They can only be destroyed if someone who can hit them with an arrow which was unknown to be an arrow earlier at that time of they coming in conjugation.”

Having got the above boon from lord Brahma, they have occupied the three cities and started ruling over the world like dictators. People were put to all sort of troubles by these tripurAsuras. They have conquered all the Gods as well in the battle.

All the gods went to Lord Shiva and requested him to solve the problem. Lord Shiva taken earth as the chariot, Sun and Moon as the wheels, Lord Brahma as charioteer, mount Meru as the bow, Ananta as the bow-string, Lord NarayaNa as the arrow and smashed the three cities in one single shot when they come in to straight line. Thereby Lord Shiva earned the name as “purAri” and tripurAntaka. 


What is the yogic meaning of this story?
The waking, dreaming and deep sleep that are dominated by three gunas/qualities sattva, rajas and tamas respectively are the three cities of white, golden and dark colors. These three puras will never come to one line as when one dominates the other two are not come into experience.These three states of existence cause a ocean of samsaara of repeated deaths and births for the embodied beings.

They will come into a straight line when the jeeva (none other than Siva) assimilates all the equipment in the body of chariot, the backbone (meru) as the bow, life force (ananta) as the string, Lord Vishnu (the consciousness which spreads all through – concentrated towards the aim of attaining moksha) as arrow, correctly identifies the conjugation point of three states of existence in deep meditation and hits them all in ONE SHOT. Thereby one attains the Kaivalya i.e., the transcendental independence from the dictatorship of tripurasuras i.e, GuNas!!

This final kaivalya is the moksha; one who attains it is the purAri or Siva himself!!!

This event happened on the kaartika poornima day which is today. Hence sharing this story.

om tat sat

My blog on assimilating all the required instruments to carryout tripurasura samhaara : http://prasad-yoga.blogspot.com/

పాహి పాహి జగన్మోహన కృష్ణ

November 7, 2011

కీర్తన (నాదనామక్రియ, చాపు)

పాహి పాహి జగన్మోహన కృష్ణ పరమానంద శ్రీకృష్ణ

దేవకీవసుదేవనందన కృష్ణ దివ్యసుందర శ్రీకృష్ణ
నందయశోదానందన కృష్ణ ఇందువదన శ్రీకృష్ణ
కుందరవదనకుటిలాలక కృష్ణ మందస్మిత శ్రీకృష్ణ
కింకిణిరచితఘణంఘణ కృష్ణ క్రీడాలోల శ్రీకృష్ణ
కుంకుమపంకవిపంకిల కృష్ణ గూఢమహిమ శ్రీకృష్ణ
చంచలఝళఝళనూపుర కృష్ణ మంజుళవేష శ్రీకృష్ణ
తరళితకుండలమండిత కృష్ణ తాండవలోల శ్రీకృష్ణ
ధిక్కృతసురరిపుమండల కృష్ణ దీనపాలక శ్రీకృష్ణ
సాధుసాధు నటవేష కృష్ణ సత్యసంధ శ్రీకృష్ణ
పాలితనారాయణతీర్ధ కృష్ణ పరమపావన శ్రీకృష్ణ (పాహి పాహి) 04-04

— శ్రీ నారాయణతీర్ధ విరచిత శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి -చతుర్థ తరంగం నుంచి
(క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి సందర్భంగా )

Audio: http://www.maganti.org/audiofiles/air/songs/nkm4.html

ఈ రోజు కార్తీక సోమవారం కూడా. శ్రీ నారాయణ తీర్ధుల వారిదే ఇంకొక కీర్తన (శివ, కేశవ ప్రియం కార్తీకమాసం)

శివ శివ భవ భవ శరణం మమ భవతు సదా తవ స్మరణం

గంగాధర చంద్ర చూడ జగన్మంగల సర్వలోకనీడ …1
కైలాసాచలవాస శివ కర పురహర దరహాస …2
భస్మోద్ధూళిత దేహశంభో పరమ పురుష వృషవాహ …3
పంచానన ఫణిభూష శివ పరమ పురుష మునివేష …4
ఆనందనటన వినోద సచిదానంద విదలిత ఖేద …5
నవవ్యాకరణ స్వభావ శివ నారాయణతీర్థ దేవ …6