విధి ఉక్త ధర్మము

గృహస్థ విధ్యుక్త ధర్మములు

బ్రహ్మనిష్ఠో గృహస్థస్యాత్ బ్రహ్మజ్ఞానపరాయణః
యద్యద్ కర్మ ప్రకుర్వీత తద్బ్రహ్మణి సమర్పయేత్ 

ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थस्यात् ब्रह्मज्ञानपरायणः
यद्यद् कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत्  – 23

The householder should be devoted to God; the knowledge of God should be his goal of life. Yet he must work constantly, perform all his duties; he must give up the fruits of his actions to God.

మహానిర్వాణతంత్రము, అష్టమోల్లాసము నుంచి
Duties of Householder: (The ashTama ullasa of mahAnirvANa tantra has been refereed by Swami VivekAnanda in his speech. Verse 23 till 67 have been explained in the link below.)

http://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_1/Karma-Yoga/Each_is_great_in_his_own_place 

Performing one’s own duties leads to highest good for individual as well as the society. swadharma acharaNa is the core of karma yoga. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: