యోజకః – Organiser/Leader

అమంత్రం అక్షరో నాస్తి నాస్తి మూలం అనౌషధం
అయోగ్యః పురుషో నాస్తి యోజకః తత్ర దుర్లభః ||

amantram aksharO nAsti nAsti mUlaM anaushadhaM
ayOgya@h purushO nAsti yOjaka@h tatra durlabha@h  ||

There is no aksharam (sound) that has no mantra shakti (magical power)
There is no mUlam (root of a herb) which has no medicinal power
There is no person who has no skill (i.e., every person is gifted with his/her unique skill)

Then what is it difficult?

yOjakaH (One who can employ the right person/medicine/sound in a given situation to achieve desired result) i.e., a right organizer or a Leader is the one who is difficult to find. 

om tat sat

–ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలం లో ఈ సకల చరాచర జగత్తుకూ యోజకుడైన పరమాత్మ ను తలచుకుంటూ…. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: