Archive for January, 2012

వాణికి మ్రొక్కి

January 28, 2012

క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోకగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రోణికి జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షితామర
శ్రేణికి దోయజాతభవచిత్తవశీకరణైకవాణికిన్
వాణికి నక్షదామశుకవారిజపుస్తక రమ్యపాణికిన్

 — శ్రీ పంచమి సందర్భంగా మధురమైన పోతన పదాల్లో
Old Post: శ్రీ పంచమి – సరస్వతీ స్తవము http://nonenglishstuff.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html

ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు

January 18, 2012

ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు  ఆదినారాయణుడీ అఖిల రక్షకుండు (పల్లవి)  

శునకము బతుకును సుఖమయే తోచుగాని తనకది హీనమని తలచబోదు
మనసొడబడితేను మంచిదేమి కానిదేమి తనువులో అంతరాత్మ దైవమౌక తప్పదు

పురుగుకుండే నెలవు భువనేశ్వరమై తోచు పెరచోటి గుంటయైన ప్రియమై యుండు
ఇరవై ఉండితే చాలు యెగువేమి దిగువేమి వరుస లోకములు సర్వం విష్ణు మయమూ 

అచ్చమైన జ్ఞాని కి అంతా వైకుంఠమే చెచ్చెర తన తిమ్మటే జీవన్ముక్తీ
కచ్చుపెట్టి శ్రీ వేంకటపతికీ దాసుడైతే హెచ్చు కుందేమిలేదు ఏలినవాడితడే

— శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు

EdAye nEmi hari iccina janmame caalu  AdinArAyaNuDI akhila rakshakunDu (pallavi)  

Sunakamu batukunu sukhamayE tOcugAni tanakadi hInamani talacabOdu
manasoDabaDitEnu mancidEmi kAnidEmi tanuvulO antarAtma daivamauka tappadu

purugukunDE nelavu bhuvanESvaramai tOcu peracOTi gunTayaina priyamai yunDu
iravai unDitE cAlu yeguvEmi diguvEmi varusa lOkamulu sarvam vishNu mayamU 

accamaina jnAni ki antA vaikunThamE ceccera tana timmaTE jIvanmuktI
kaccupeTTi SrI vEnkaTapatikI dAsuDaitE heccu kundEmilEdu ElinavADitaDE

— SrI tALLapAka annamAcAryulu

Whatever it be, the LIFE granted by “Hari” is enough. “Adi nArAyaNa” is the maintainer of all the worlds! 
Even the dog lives happily, dog will not think of its own life as a low, mean or inferior! 
When MIND is in agreement there is nothing that could be bad neither good; in the body the controller himself will be the GOD; There is no choice..
Even a worm that lives in a muddy pond in the backyard thinks its abode is a wonderful place of God’s dwelling and loves it. 
All the twenty (normal consideration is 14 worlds 7 down and 7 up but annamayaa uses a word twenty. who knows how many layers of worlds ever exists?) worldly planes there is none higher nor lower to another; in the sequence all of them are filled and enveloped by Lord “Vishnu” 
For a true Jnani everything is VaikunTham only (every place is the abode of God alone) Realizing this quickly is only called jeevanmukti.
Leaving off the ego (pride etc., ) one accepts himself as a servant of Lord “vEnkata paTi” there is no higher nor lower (service!) HE alone is the LORD! 

So, Whatever it be; The LIFE granted by LORD is enough (to render service to lord and realize the TRUE nature of the LORD!)  

చేతః సరసిజం – ఆరుద్రా దర్శనం

January 8, 2012

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः ।
समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥

— SivAnandalaharI (9)

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోరవిపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతిః |
సమర్ప్యైకం చేతః సరసిజముమానాథ భవతే
సుఖేనావస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిమహో ||

–శివానందలహరీ (9)

gabhIrE kAsArE = in the deep lakes (and) ghOravipinE = in the dark forests (and) viSAlE SailE = on the high mountains; bhramati = wanders around ; kusumArtham = for the sake of flowers (for worship) jadamatiH janaH = foolish people. 

samarpya ekam cEtaH-sarasijam = by offering ONE flower called MIND
umAnAtha bhava tE = O Uma Naatha (O Lord of Uma!) on to THEE
sukhEna avasthAtum iha = be established in the sukha
na jAnAti kim ahO = why they (the jadamathi) do not understand?

One need not wander in difficult places in search of good flowers to worship the Lord. There is a best flower called one’s own mind. By offering that mind lotus at the feet of Lord one can establish himself in the eternal happiness!! 

— Today is ArudrA darsanam – dhnur maasa Arudra Nakshatram Purnima. In Chidambaram Lord Nataraja’s divine dance is celebrated….

గర్వం – వినయం

January 4, 2012

ఆత్మప్రభావాన్ని ప్రకటించే గర్వం గర్వంకాబోదు. ఆత్మగౌరవాన్ని అణచివేసే వినయం వినయంకాదు.

– శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతం నుంచి (418 వ బోధ, 138 వ పేజీ)

“Atma” which powers all the indriyas (sense organs) including their controller mind never shows any pride. So, all the pride generally demonstrated by the sense organs. e.g., eye saying “I” am seeing. ear saying “I” am hearing etc., So, any pride that reveals the original power of Atma is not pride or ego.

Vinayam (modesty) should not make the individual’s self-respect diminish. Modesty should only control the egoistic display / show-off  of one’s own skills (that are given only by Atma! but the show off is of mind again!!)

So, “Pride that reveals the TRUTH of ATMA is not pride; Modesty that diminishes the self-respect is not Modesty.

— SrI rAmakRshNa bOdhAmRtam