గర్వం – వినయం

ఆత్మప్రభావాన్ని ప్రకటించే గర్వం గర్వంకాబోదు. ఆత్మగౌరవాన్ని అణచివేసే వినయం వినయంకాదు.

– శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతం నుంచి (418 వ బోధ, 138 వ పేజీ)

“Atma” which powers all the indriyas (sense organs) including their controller mind never shows any pride. So, all the pride generally demonstrated by the sense organs. e.g., eye saying “I” am seeing. ear saying “I” am hearing etc., So, any pride that reveals the original power of Atma is not pride or ego.

Vinayam (modesty) should not make the individual’s self-respect diminish. Modesty should only control the egoistic display / show-off  of one’s own skills (that are given only by Atma! but the show off is of mind again!!)

So, “Pride that reveals the TRUTH of ATMA is not pride; Modesty that diminishes the self-respect is not Modesty.

— SrI rAmakRshNa bOdhAmRtam

Advertisements

One Response to “గర్వం – వినయం”

  1. సాయి Says:

    నిజం అండి…మంచి విషయం చెప్పారు…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: