చేతః సరసిజం – ఆరుద్రా దర్శనం

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः ।
समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥

— SivAnandalaharI (9)

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోరవిపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతిః |
సమర్ప్యైకం చేతః సరసిజముమానాథ భవతే
సుఖేనావస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిమహో ||

–శివానందలహరీ (9)

gabhIrE kAsArE = in the deep lakes (and) ghOravipinE = in the dark forests (and) viSAlE SailE = on the high mountains; bhramati = wanders around ; kusumArtham = for the sake of flowers (for worship) jadamatiH janaH = foolish people. 

samarpya ekam cEtaH-sarasijam = by offering ONE flower called MIND
umAnAtha bhava tE = O Uma Naatha (O Lord of Uma!) on to THEE
sukhEna avasthAtum iha = be established in the sukha
na jAnAti kim ahO = why they (the jadamathi) do not understand?

One need not wander in difficult places in search of good flowers to worship the Lord. There is a best flower called one’s own mind. By offering that mind lotus at the feet of Lord one can establish himself in the eternal happiness!! 

— Today is ArudrA darsanam – dhnur maasa Arudra Nakshatram Purnima. In Chidambaram Lord Nataraja’s divine dance is celebrated….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: