ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు

ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు  ఆదినారాయణుడీ అఖిల రక్షకుండు (పల్లవి)  

శునకము బతుకును సుఖమయే తోచుగాని తనకది హీనమని తలచబోదు
మనసొడబడితేను మంచిదేమి కానిదేమి తనువులో అంతరాత్మ దైవమౌక తప్పదు

పురుగుకుండే నెలవు భువనేశ్వరమై తోచు పెరచోటి గుంటయైన ప్రియమై యుండు
ఇరవై ఉండితే చాలు యెగువేమి దిగువేమి వరుస లోకములు సర్వం విష్ణు మయమూ 

అచ్చమైన జ్ఞాని కి అంతా వైకుంఠమే చెచ్చెర తన తిమ్మటే జీవన్ముక్తీ
కచ్చుపెట్టి శ్రీ వేంకటపతికీ దాసుడైతే హెచ్చు కుందేమిలేదు ఏలినవాడితడే

— శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు

EdAye nEmi hari iccina janmame caalu  AdinArAyaNuDI akhila rakshakunDu (pallavi)  

Sunakamu batukunu sukhamayE tOcugAni tanakadi hInamani talacabOdu
manasoDabaDitEnu mancidEmi kAnidEmi tanuvulO antarAtma daivamauka tappadu

purugukunDE nelavu bhuvanESvaramai tOcu peracOTi gunTayaina priyamai yunDu
iravai unDitE cAlu yeguvEmi diguvEmi varusa lOkamulu sarvam vishNu mayamU 

accamaina jnAni ki antA vaikunThamE ceccera tana timmaTE jIvanmuktI
kaccupeTTi SrI vEnkaTapatikI dAsuDaitE heccu kundEmilEdu ElinavADitaDE

— SrI tALLapAka annamAcAryulu

Whatever it be, the LIFE granted by “Hari” is enough. “Adi nArAyaNa” is the maintainer of all the worlds! 
Even the dog lives happily, dog will not think of its own life as a low, mean or inferior! 
When MIND is in agreement there is nothing that could be bad neither good; in the body the controller himself will be the GOD; There is no choice..
Even a worm that lives in a muddy pond in the backyard thinks its abode is a wonderful place of God’s dwelling and loves it. 
All the twenty (normal consideration is 14 worlds 7 down and 7 up but annamayaa uses a word twenty. who knows how many layers of worlds ever exists?) worldly planes there is none higher nor lower to another; in the sequence all of them are filled and enveloped by Lord “Vishnu” 
For a true Jnani everything is VaikunTham only (every place is the abode of God alone) Realizing this quickly is only called jeevanmukti.
Leaving off the ego (pride etc., ) one accepts himself as a servant of Lord “vEnkata paTi” there is no higher nor lower (service!) HE alone is the LORD! 

So, Whatever it be; The LIFE granted by LORD is enough (to render service to lord and realize the TRUE nature of the LORD!)  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: