వాణికి మ్రొక్కి

క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోకగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రోణికి జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షితామర
శ్రేణికి దోయజాతభవచిత్తవశీకరణైకవాణికిన్
వాణికి నక్షదామశుకవారిజపుస్తక రమ్యపాణికిన్

 — శ్రీ పంచమి సందర్భంగా మధురమైన పోతన పదాల్లో
Old Post: శ్రీ పంచమి – సరస్వతీ స్తవము http://nonenglishstuff.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: