ఆరోగ్యం – ArOgyam

धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम् ।
रोगास्त​स्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥

జీవితమనే వృక్షమునకు రోగములను తొలగించి శ్రేయస్సును కలిగించే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములనే ఫలములను పండించే ఉత్తమమైన మూలమే ఆరోగ్యము.

dharma-artha-kaama-mokshaaNaam ArOgyam mUlam-uttamam
rOgAstsyApahartAraH SrEyasO jIvitasya ca

“ArOgyam” is the best root of the life tree, that removes illnesses, and gives good fruits of dharma, artha, kaama and moksha. 

What is “swastha” i.e health?

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥
samadOshaH samAgniSca samadhaatumalakriyaH
prasannAtmEndriyamanAH svastha iti-abhidhiiyatE

The equilibrium of three doshas (vaata, pitta, kapahs – loosely represents three states of matter born out of three qualities) the fire (digestive fire indeed!) the seven dhaatus (rasa, rakta, maamsa, vasa, asthi, meda, viiryas) and the three excretions (sweat, urine, stools)
AND
composed SELF, sense organs (Five jnanedriyas and five karmendriyas) and the mind (the controller of indriyas)
IS
called swastha i.e Health! 

(What a complete definition of Health!)

— from Caraka Samhita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: