కాముని పున్నమి

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావా
న్మాంగల్యభాజిమధుమాథిని మన్మథేన
మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థ
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః
— కాముని పున్నమి, హోలీ సందర్భంగా

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ६॥

Manmatha (man is mind + mathana is churning so, manmatha is the churner of mind i.e, Lord of Love),could gain a prominent place of access toMadhusudana (the destroyer of the demon Madhu, i.e.Vishnu who is beyond all desires!!) only because he was favored with the blessingglance from thee “makaraalaya kanyaka” i.e, Mahalakshmi . May her auspicious indolentsideglance fall on us as well! (May she bless us with prosperityby looking at me in passing at least for a moment!

from Kanakadhaara Stotram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: