అనుభూతి సారము – ఉపదేశ సారం

— భగవాన్ రమణులు స్వహస్తాలతో తెలుగులోకి అనువదించిన “ఉపదేశ సారం” ఎందరో ముముక్షువులకు మార్గదర్శకము.

అంతర్ముఖులై నివృత్తి మార్గములో ప్రయాణిస్తున్న సాధకులకు అనేక మార్గాలుగా కనిపించే ఉపదేశాల సారాన్ని కరుణామూర్తి రమణ మహర్షి ఉపదేశ సారః అని సంస్కృతంలో 30 లలిత వృత్తాల్లో చెప్పి దానినే తెలుగు లోకి అనుభూతి సారం గా అనువదించారు.

Advertisements

2 Responses to “అనుభూతి సారము – ఉపదేశ సారం”

  1. paritalagopikrishna Says:

    Many thanks Prasad for this wonderful post. Is it possible for you to send it to me as an attachment to a mail? I would like to have a print out and keep it with me for ready reference. Love and Love alone ….

  2. Prasad Chitta Says:

    Dear Gopi, you can download a PDF version of these images at https://docs.google.com/open?id=0B6y4qixyFhOiWXZaTmFaQkRRRHFRV3RnMEVRdENVdw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: