శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – 2

నమస్తే నమస్తే సమస్త ప్రపంచ
ప్రభోగ ప్రయోగ ప్రమాణ ప్రవీణ
మదీయం మన స్త్వత్పద ద్వన్ద్వ సేవాం
విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్య సిధ్ధ్యై

namastE namastE samasta prapanca
prabhOga prayOga pramANa pravINa
madIyaM mana stvatpada dva&n&dva sEvAM
vidhAtum pravRttaM sucaitanya sidhdhyai

prabhOga = the capability to enjoy 
prayOga = the capability to give it to someone else for enjoyment
pramANa = the complete understanding of 


this whole world  (samasta prapanca)


one who possesses these three qualities is called Iswara or the LORD. 

I bow down again and again for such LORD (Sri RAMA) and let my mind get engaged in the seva of your lotus feet (tvat pada dvandwa) such that it attains the su-chaitanya (the right knowledge! that leads to moksha). 

— from SrI rAma bhujanga prayaata stotram of Adi Sankaracharya

om tat sat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: