నైతికం అర్థం ఆర్జయ

మాతా నిందతి న అభినందతి పితా భ్రాతా న సంభాషతే
భృత్యః కుప్యతి న అనుగచ్చతి సుతాః కాంత అపి న ఆలింగ్యతే
అర్థ ప్రార్థన శంకయా న కురుతే సల్లాపమాత్రం సుహృత్
తస్మాత్ నైతికం అర్థం ఆర్జయ సఖేః అర్థేన సర్వే వశాః

O sakhE: Dear friends, if you have no money,  mAtAnindati; mother blames; nAbhinandati pitA – father will not praise; bhrAtA na sambhAshatE – brothers will not talk; bhRtyaH kupyati – servants will be unhappy; nAnugacchati sutAH – sons will not follow the instructions; kAntApinAlingyatE – wife will not embrace; arthaprArthana SankayA na kurutE sallapamAtram suhRt – with a doubt that you may ask for a small loan the friends will stop greeting even;

tasmAt naitikamarthamArjaya = that’s why earn money in a judicious way (that do not conflict with swadharma)  

arthena sarve vasAH = by money (earned in judicious way!) all (the laukila relations / transactions) can be brought into / kept under control. 

That is why one should engage in earning money (within the limitations imposed by DHARMA and NIITI)!

— నూతన ఆర్థిక సంవత్సరం సందర్భంగా

Advertisements

One Response to “నైతికం అర్థం ఆర్జయ”

  1. జలతారువెన్నెల Says:

    Totally agree!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: