Archive for June, 2012

తొలి ఏకాదశి

June 29, 2012

ఏకాదస్యాంతు కర్తవ్యం సర్వేషాం భోజన ద్వయం
శుధ్ధోపవాసః ప్రథమః సత్కధా శ్రవణం తథా

— దేహేంద్రియ సంఘాతాన్ని అదుపులోకి తెచ్చి అంతఃకరణ చతుష్టయాన్ని శుద్ధి చేసి ఐహిక ఆముష్మిక ఫలితాలను ప్రసాదించగల ఏకాదశీ వ్రతాన్ని ప్రారంభిచే తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా

మొదటి పాదాన్ని మాత్రం చూస్తే ఏకాదశి నాడు రెండు పూటలా భొజనం చెయ్యడమే కర్తవ్యం అని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. కానీ “భో, జన” =  “ఓ జనులారా” అని సరిగ్గా అన్వయం చేసుకున్న తరువాత అసలు రెండు కర్తవ్యాలూ శుద్ధోపవాసమూ మరియూ సత్ కధా శ్రవణమూన్ను. 
(బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి “ఏకాదశి వ్రత మహత్యం” ప్రవచనం లో ఉటంకించ బడినది )

EkAdasyAntu kartavyam sarvEshAm bhO jana dvayam
SuddhOpavAsaH prathamaH sat katdhA SravaNam tathA

bhO jana sarveshaam – Oh all people, there are two things apply for a EkadaSi vratam. 1. Complete fasting (as much as possible to the body condition of the individual) 2. listening to sat kadhaa i.e, divine narrations of great people.

By doing these two on the Ekadasi day, the body and senses will come into control and mind gets purified giving wonderful results in the matters related to this world and beyond!

— On the occasion of toli EkAdaSi tomorrow; the day when everyone can start the vrata of cAturmASya and EkAdaSi.

సర్వ ధన ప్రధానం – విద్యా ధనం

June 20, 2012

న చోర హార్యం న చ రాజ హార్యం
న భ్రాతృ భాజ్యం న చ భారకారి |
వ్యయే కృతే వర్థత ఏవ నిత్యం
విద్యా ధనం సర్వ ధన ప్రధానం ||

దొంగల చేత దోచ బడనిదీ, దొరల(రాజుల) చేత లాగుకొన బడనిదీ, సోదరులచేత పంచుకో బడనిదీ, ఎంత ఉన్నా భారము కానట్టిదీ, వెచ్చించిన కొద్దీ పెరిగేదీ అయినటువంటి విద్యా ధనమే అన్ని ధనములలో ప్రధానమైనది.

na cOra hAryam na ca rAja hAryaM
na bhrAtR bhAjyam na ca bhArakAri ,
vyayE kRtE varthata Eva nityam
vidyA dhanam sarva dhana pradhAnam.

The wealth of knowledge is the best / important wealth as it could not be robbed by the robbers, it could not be taken away by the government, it could not be partitioned by the brothers, it will not become heavy to carry as accumulated, it grows even when spent / shared.

Exadata performance features

June 19, 2012

Recently I have reviewed an Exadata implementation (about 66TB data warehouse with multiple marts running on different services on a single database of full-rack Exadata V2) for performance improvements. This post tries to summarize the key points application developers / designers / DBAs should be aware of while deploying the applications on  to Oracle Exadata V2.

1. “Smart Scan” is a Cell Offloading feature that the selection / projection of an SQL is offloaded to the storage cell instead of doing that operation on the compute node after reading all the required blocks to the buffer cache. This works with Full Table Scans (FTS) and Full Index Scans when using the direct path reads. This can dramatically improve the performance of a FTS but that does not mean all the processing need to happen over FTS and all the indexes to be removed! When the single row look up need to happen or very small amount of records are read from a large table, still the index based look up is much faster than the FTS even with smart scan.

Smart Scan is more a run-time decision rather than an optimizer time decision. Smart Scan depends on the number of sessions requesting for the data, number of dirty blocks, size of the table (_small_table_threshold – by default Oracle considers 2% of buffer cache as small table threshold; this may not be good in some times! This parameter may be tweaked at session level as needed.)

On the explain plan one can see the “STORAGE” keyword on action like “TABLE ACCESS STORAGE FULL” and the statistic value in V$ views is “cell physical IO bytes eligible for predicate offload”.

To force the direct read on serial operations at a session level “_serial_direct_read” can be set to TRUE.

2. “Storage Index” is another feature that each cell builds a dynamic negative index of what data is surely not there on the cell for each column value by making a min and max value ranges that are stored on the cell for a given column. This structure is a in-memory index dynamically built after seeing multiple queries that are offloaded to the storage. This feature gives performance improvement similar to “partition pruning” on partitioned tables. To take best advantage of this feature, an ordered load of data into the table based on the most used where clause predicate columns is recommended.  The ETL processes should use a serial loading of data using “APPEND” hint into the table such that the best advantage of storage index can be achieved on SELECT statements.

3. In a data warehouse type environment, when the most of the times all the rows are accessed but every time only a subset of columns are accessed from the table, Hybrid Columnar Compression improves the performance. Using a COMPRESS FOR QUERY HIGH mode of HCC all the queries that use few columns of the table would only read the required column blocks and perform better.

It is important to consider these features during design of an application and building the application to take advantage of these features will tremendously reduce the resource consumption on the platform at the same time giving best throughput.

But, 

It is important to have correct indexing strategy, correct partitioning strategy in place even with these features to absolutely make sure the performance is predictable.  Just leaving the tables to grow large with all the history data without the right partitioning strategy will leave the performance degrade over time even with smart scan, storage indexes and HCC!
  

మనసు – త్రుళ్ళు

June 15, 2012

రోసీ రోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరుసౌఖ్యంబులన్
బాసీ బాయదు పుత్రమిత్రజన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్
కోసీ కోయదు నామనం బకట నీకుం బ్రీతిగా సత్ క్రియల్
చేసీ చేయదు దీని త్రుళ్ళణపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

— యోగిని ఏకాదశి

akkaTA – Oh! nA manambu – My Mind,
rOsI rOyadu kAminIjanula tAruNyOru saukhyambulan – not getting completely disgusted of the pleasures / beautiful bodies of women;
bAsI bAyadu putra, mitra, jana, sampat bhraanti – not getting released from the delusion of sons, friends, followers, wealth etc.,
vAnchAlatal kOsI kOyadu – not completely cutting off the creepers of desires,
nIkun prItigA sat kriyal cEsI cEyadu – not getting engaged completely in righteous activities that move me close to you,
dIni TrLLu aNapavE SrI kALahastISvarAO, Lord of srI kALahasti – “IswarA”, please fix the wavering nature (truLLu) of MY MIND!

— yOgini EkAdaSi today

మనో నైర్మల్యం,శాంతి

June 7, 2012
శ్రీ దేవీ భాగవతం – పదునెనిమిదవ అధ్యాయము (జనకుడు శుకునకు కర్మమార్గ ముపదేశించుట)

.
.
మనస్తు సుఖదుఃఖానాం మహతాం కారణం ద్విజ|
జాతేతు నిర్మలేహ్యస్మిన్సర్వం భవతి నిర్మలమ్‌. 37

భ్రమ న్సర్వేషు తీర్థేషు స్నాత్వాపునఃపునః |
నిర్మలం న మనో యావ త్తావ త్సర్వం నిరర్థకమ్‌. 38

న దేహో న చ జీవాత్మా నేంద్రియాణి పరంతప |
మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః. 39

శుద్ధో ముక్తః స దైవాత్మా నవై బధ్యేత కర్హిచిత్‌ |
బంధమోక్షౌ మనః సంస్థౌ తస్మిన్‌ శాంతే ప్రశామ్యతి. 40
.
.

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ప్రథమస్కంధేSష్టాదశోSధ్యాయః.

(బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాల్లో ఉటంకించబడి నా దృష్టి లోకి వచ్చింది ఈ శ్లోకం “భ్రమన్సర్వేషు తీర్థేషు స్నాత్వా స్నత్వా పునః పునః నిర్మలం న మనః యావత్ తావత్ సర్వం నిరర్థకం” )

From: http://www.kamakoti.org/telugu/53/18.htm?PHPSESSID=0695d2a169d9205885ade88cd21a6924

Context: SrI suka, son of bhagavan veda vyasa was a virAgi by birth. Veda Vyasa tries to convince SrI suka to get married and take to grihastha ashrama. When SrI Suka is not satisfied by the argument of Veda Vyasa, Veda Vyasa suggests his son to visit the king of vidEha, the great karma yogi Janaka to get his advice on the matter. Following four verses appear in SrI dEvI bhAgavata, 18th Adhyaya which narrates the discussion between the great karma yogi King Janaka and the great virAgi of Jnana Sri Suka. 

 (bhraman sarveshu tIrthEshu snaatva snattva punaH punaH; nirmalam na manO yAvat tAvat sarvam nirarthakam – This verse is quoted by brahmasri ChaganTi kOteswara Rao gAru in his pravachanas that made me read this part of SrI dEvI bhAgavatam)

Janaka to Suka:

manas (“the mind” as loosely translated to English!) alone is the primal reason for pleasure and pain.
when it (manas) becomes cleansed  (nirmalam), everything (EVERYTHING!) becomes pure. 37

going around holy places taking holy dip again and again, if manas is not purified, all this is sheer waste. 38

not the body, not even the jeevatma (spirit in the body!), not the senses are the reason for bondage or release (moksha). manas alone is the reason for either bondage or for liberation. 39

ATMA (self) is ever pure, ever liberated, always the lord; never be a subject of bondage. The bondage and liberation are attached to the manas alone; when manas attains peace everything attains peace! 40

So, all the actions (karmas) should lead towards purity of mind and peace of being called chitta suddhi and atma saanti. These qualities leads one to highest realization of ever liberated ATMA i.e., SELF.

om tat sat

ఋషి గాయత్రి

June 3, 2012
ఓం తత్సత్  
 
ఓం నమః స్కందాయ విద్మహే
ఋషి సాక్షాత్ ధీమహి
తన్నొః రమణః ప్రచోదయాత్ 

— తమిళ కాలమానంలో ఈ రోజు వైశాఖ మాస విశాఖా నక్షత్రం జ్ఞానస్వరూపుడైన స్కంద జననం. 
స్కందాంశజులైన భగవాన్ రమణుల ఆమోదాన్ని పొందిన ఈ గాయత్రి సర్వజనులనూ అనుగ్రహించుగాక! 
(బుద్ధి ప్రచోదనముతో)
శుభం.