ఋషి గాయత్రి

ఓం తత్సత్  
 
ఓం నమః స్కందాయ విద్మహే
ఋషి సాక్షాత్ ధీమహి
తన్నొః రమణః ప్రచోదయాత్ 

— తమిళ కాలమానంలో ఈ రోజు వైశాఖ మాస విశాఖా నక్షత్రం జ్ఞానస్వరూపుడైన స్కంద జననం. 
స్కందాంశజులైన భగవాన్ రమణుల ఆమోదాన్ని పొందిన ఈ గాయత్రి సర్వజనులనూ అనుగ్రహించుగాక! 
(బుద్ధి ప్రచోదనముతో)
శుభం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: