సర్వ ధన ప్రధానం – విద్యా ధనం

న చోర హార్యం న చ రాజ హార్యం
న భ్రాతృ భాజ్యం న చ భారకారి |
వ్యయే కృతే వర్థత ఏవ నిత్యం
విద్యా ధనం సర్వ ధన ప్రధానం ||

దొంగల చేత దోచ బడనిదీ, దొరల(రాజుల) చేత లాగుకొన బడనిదీ, సోదరులచేత పంచుకో బడనిదీ, ఎంత ఉన్నా భారము కానట్టిదీ, వెచ్చించిన కొద్దీ పెరిగేదీ అయినటువంటి విద్యా ధనమే అన్ని ధనములలో ప్రధానమైనది.

na cOra hAryam na ca rAja hAryaM
na bhrAtR bhAjyam na ca bhArakAri ,
vyayE kRtE varthata Eva nityam
vidyA dhanam sarva dhana pradhAnam.

The wealth of knowledge is the best / important wealth as it could not be robbed by the robbers, it could not be taken away by the government, it could not be partitioned by the brothers, it will not become heavy to carry as accumulated, it grows even when spent / shared.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: