శ్రీదినేశ స్తవః

నివార్య బాహ్యం పరమన్ధకారం
దినేశ గర్వం కురుషే వృథా త్వమ్
యద్యస్తి శక్తిస్తవ మామకీన-
మన్తఃస్థమాన్ధ్యం వినివారయాశు 
ఇతి శ్రీమచ్ఛృఙ్గేరీ జగద్గురు శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య అనన్తశ్రీ సచ్చిదానన్ద శివాభినవనృసింహభారతీ మహాస్వామిభిః శృఙ్గగిరి నికటస్థ శ్రీసూర్యనారాయణ దేవస్థానే విరచితం శ్రీదినేశ స్తవః 
nivArya bAhyam paramandhakAraM 
dinESa garvaM kurushE vRthA tvam 
yadyasti saktistava mAmakIna-
mantaHsthamAndhyaM vinivArayASu
SrI sivAbhinavanRsimhabhArtI mahAswami ( 33rd Sankaracarya of Sringeri SAradA pITham) 
O dinESA! you are unnecessarily feeling proud of removing darkness that is external! If you have the power (of removing blinding darkness – andhyam) try removing my internal ignorance (of self! – the true darkness!) [ and prove your power!!] 
An exceptional challenge to Sun god!!! Let the dineSa prove his capability by removing my avidya as well….
— Surya SashTi today.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: