పశ్చాత్తాపం – paScAttApam

పశ్చాత్తాపః పాపకృతాం పాపానాం నిష్కృతిః పరా
సర్వేషాం వర్ణితం సద్భిః సర్వపాప విశోధనం

పశ్చాత్తాపేనైవ శుద్ధిః ప్రాయశ్చిత్తం కరోతి సః
యథోపదిష్టం సద్భిర్హి సర్వపాప విశోధనం
— శివ పురాణ మహత్మ్యము అధ్యాయం – 3 శ్లోకం 5, 6

paScAttApaH pApakRtAM pApAnAM nishkRtiH parA
sarvEshAM varNitaM sadbhiH sarvapApa viSOdhanam

paScAttApEnaiva SuddhiH prAyaScittam karOti saH
yathOpadishTam sadbhirhi sarvapApa viSOdhanam

— Siva purANa mahatmyamu adhyAyam – 3 SlOkam 5, 6

The highest nullifier of sinful deeds is paScAttApam (= the heat generated by repentence ). For all, (the ill effects of) all pApAs are purified by paScAttApa; this was indicated by wise men.

Having purified by paScAttApa, one carries out prAyaScittam ( = heartfelt regret towards harm caused by the thought, word or deed ) by prAyaScittam suggested by wisemen,  the ill impacts of sins will be completely removed.

Hence, the paScAttApam and prAyaScittam should go together by the one who has committed the sinful actions. By listening to the satkathas (of purAnAs like SrI Siva mahA purANa) alone the paScAttApa arises!
om tat sat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: