అపూర్వ "భారతీ" కోశం

अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती ।
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात् ॥

BhAratI! ayaM tava kOSaH kO’pi apUrvaH vidyatE. (yat ayaM) vyayataH vRddhim AyAti. (ayaM) sanjcayAt kshyaM AyAti.

O BharatI (godess of knowledge), the treasure (of knowledge) is very strange. It gorws by spending and saving causes to diminish.

యా దేవీ సర్వ భూతేషు విద్యా రూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః

The dEvI who is established in all the beings (not only humans!) as the capacity of knowing; I bow down to her; I bow down to her; I bow down to her again and again.

om tat sat

— ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమీ + షష్ఠి తిథి ద్వయం మూలా నక్షత్రం – సరస్వతీ పూజ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: