దుర్గా తత్త్వం

మంత్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ
జ్ఞానానాం చిన్మయానందా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా
 
తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచార విఘాతినీం
నమామి భవభీతోహం సంసారార్ణవతారిణీం 
 
— దేవీ అథర్వ శీర్షం  దుర్గాష్టమి సందర్భంగా  
 
mantrANAm mAtRkA dEvI SabdAnAM jnAnarUpiNI
jnAnAnAM cinmayAnandA SUnyAnAM SUnyasAkshiNI
yasyAH parataraM nAsti saishA durgA prakIrtitA 
 

tAM durgAM durgamamAM dEvIM durAcAra vighAtinIm
namAmi bhavabhItOham samsArArNavatAriNIm 
 
In the mantras she is the tArakatvam i.e., mAtRka; In the sabdAs (sounds) she is the meaningful knowledge. In the knowledge she is the bliss! In the emptiness she is  the witness. 
 
for whom, there is nothing beyond; SHE is praised as “DurgA” 
 
Durga, difficult to attain, who is destroyer of durAcAra (bad ways of living)
I bow down being afraid of birth (again!) to thee; Thou alone can rescue me from the ocean of unending births and deaths! 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: