రస దృష్టి

शिवे शृंगारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा
सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती ।
हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः स करुणा ॥

శివే శృంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా
సరోషా గఞ్గాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ  ।
హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహ సౌభాగ్యజననీ
సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా ॥

SivE SRMgArArdrA taditarajanE kutsanaparA
sarOshA ga~ngAyAm giriSacaritE vismayavatI
harAhibhyO bhiitaa sarasiruha saubhAgyajananI
sakhIshu smErA tE mayi janani dRshTiH sakaruNA

— saundarya laharI (51 slOka) of Adi SankarAcArya

The expression towards Siva is sRingAra, others (who feel they are ‘Men’ in front of you) kutsana i.e., disgust or bhIbhatsa. towards Ganga it is rOsha i.e., raudra. Listening to the narrations of giriSa i.e, Siva the expression is vismaya i.e, adbhuta or wonderment. Thy eyes show the expression of fear i.e, bhIta or bhayAnaka rasa towards the ‘ahi’ the snakes that adore Lord Siva. The red tinge like the red-lotus in the eyes signify the vIra rasa that generates the saubhAgya. Towards thy sakhIs i.e, friends, hasya rasa is expressed. Towards me (the devotee) thy expression is always karUnA i.e. compassion.

Out of nava rasas, eight are covered above and “sAnta rasa” is not. Why? divine mother’s nature is pure sAta which is the basis of all the rest of rasas.

om tat sat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: