సర్వం బ్రహ్మమయం

sarvaM brahmamayam rE rE sarvam brahmamayam (pallavi)

1. kim vacanIyam kimavacanIyam kim racanIyam kimaracanIyam – sarvam
2. kim paThanIyam kimapaThanIyaM kim bhajanIyam kimabhajanIyaM – sarvam
3. kim bOdhavyam kimabOdhavyam kim bhOktavyam kimabhOktavyam – sarvam
4. sarvatraH sadA hamsadhyAnam kartavyam bhO mukti nidAnam – sarvam

— SrI sadASiva brahmEndra kIrtana 
సర్వం బ్రహ్మమయం రే రే సర్వం బ్రహ్మమయం (పల్లవి)

1. కిం వచనీయం కిమవచనీయం కిం రచనీయం కిమరచనీయం – సర్వం
2. కిం పఠనీయం కిమపఠనీయం కిం భజనీయం కిమభజనీయం – సర్వం
3. కిం బోధవ్యం కిమబోధవ్యం కిం భోక్తవ్యం కిమభోక్తవ్యం – సర్వం
4. సర్వత్రః సదా హంసధ్యానం కర్తవ్యం భో ముక్తి నిదానం – సర్వం
— శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తన 

Now my own “English” words!!

Everything ever filled with Brahman! Everything ever filled with Brahman!!

what to talk? what not to talk? what to write? what not to write?
what to study? what not to study? what to worship? what not to worship?
what to understand? what not to understand? what to consume/enjoy? what not to consume/enjoy?
Everywhere always meditate Hamsa that is the duty and the treatment for release/realization

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: