రథ సప్తమి

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుషే
జగత్ప్రసూతిస్థితినాశ హేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే
విరిఞ్చి నారాయణ శంకరాత్మనే
namassavitrE jagadEka cakshushE
jagatprasUtisthitinASa hEtavE
trayImayAya triguNAtmadhAriNE
viri~nci nArAyaNa SankarAtmanE

namaH = I bow down
savitrE = to savita (Sun the light giving God)
jagat-Eka-chkshushE = The only EYE of this world (who makes everything visible on the Earth world)
jagat prasUti, sthiti, nASa hEtavE = the primal cause behind “bringing out”, “sustaining” and “merging back” of the world appearances
triyI-mayAya = spread across the vedic triyI (Rk, yajur, sAma)
triguNAtma dhAriNE = one who holds three guNas – sattva, rajas, tamas [ sattva – the very being that sustains the earth its orbit. Rajas and Tamas are like light and heat of SUN which creates and devours all the life on the Earth ]
virinci – nArAyaNa – Sankara -AtmanE = one who is the SINGLE soul of “Creator Brahma”, “Lord nArAyaNa – the sustainer” and “Sankara – the transformer”

— ratha saptami very auspicious day for praying Sun God tomorrow mAgha Suddha saptami AdivAram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: