మహా మాఘి

విన్నపమాలకించు రఘువీర! నహిప్రతి లోకమందు నా
కన్న దురాత్ముడున్, బరమకారుణికోత్తమ వేల్పులందు నీ
కన్న మహాత్ముడున్ బతితకల్మషదూరుడు లేడు  నాకు వి
ద్వన్నుత నీవె నాకు గతి, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

vinnapamAlakincu raghuvIra nahiprati lOkamandu nA
kanna duraatmuDun baramakAruNikOttama vElpulandu nI
kanna mahAtmuDun batitakalmashadUruDu lEDu vi
dvannuta nIve nAku gati dASarathI karuNApayOnidhI

శ్రీ రామదాసు యొక్క ఇదే భావాన్ని శ్రీ కృష్ణ శతక కర్త ఇలా

రఘునాయక నీ రూపము
లఘుమతితో దలప గలనే లక్ష్మీ రమణా
అఘముల బాపుము దయతో
రఘురాముడవైన లోక రక్షక, కృష్ణా!

O RaghuNAyaka, dASarathI, SrI rAmA! there is no one better than you( Thou – is the real self, Atma) in compassion (karuNa) and who can cleance the aghamu (sins) of devotee. At the same time there is no one who is a great sinner than me (me here represents the ignorant ahamkAra, ego which thinks itself as atma or soul) over here. Thy grace, thy name is the only path for me to cleance me of my sins (of ahamkAra and Ignorance)

Past post on this subject: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/02/blog-post_18.html

mahA mAghi on 25th February 2013. Let the grace of Lord be on one and all and bad impacts of past bad deeds be removed for all those who surrender to Lord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: